Želivka oslavila padesátku

Úpravna vody Želivka spolu s vodárenskou nádrží Švihov a 52 km dlouhým štolovým přivaděčem zajišťuje pitnou vodu pro 1,3 milionu osob z Prahy, Středočeského kraje, kraje Vysočina i některých částí jihočeské a východočeské oblasti. V posledních letech prošla rozsáhlou modernizací.

10 min. čtení

„Praha má obrovské štěstí, že může využívat tak vydatný zdroj obnovitelné a kvalitní vody. Díky Želivce je pro celou Prahu zajištěn dostatek pitné vody. Přeji jí, aby nejen Pražanům sloužila minimálně dalších padesát let,“ přeje největší české úpravně vody Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, provozovatel metropolitní vodohospodářské infrastruktury.

„Z vodárenské nádrže Švihov lze výhledově zásobovat přibližně až 2,8 mil. obyvatel. S ohledem na současné klimatické scénáře je však třeba si uvědomit, že není bezedná. Proto se připravuje i realizuje mnoho opatření v povodí i ve vlastní úpravně vody tak, aby byl tento významný vodní zdroj trvale udržitelný nejen pro nás, ale i pro budoucí generace,“
upozorňuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy, který je správcem vodárenské nádrže Švihov.

“Blahopřeji naší Želivce ke krásnému jubileu a chtěl bych poděkovat za všechny investice, díky nimž je kvalita vody tak vysoká, a také za realizaci projektů, které jsou v souladu s klimatickým plánem Prahy. A nejsou to jen fotovoltaiky na střechách, ale také vodní elektrárna na přivaděči a kogenerace, které pomáhají zajistit dostatek elektrické energie pro zajištění provozu,” připomíná Petr Hlubuček (STAN), náměstek primátora hlavního města Praha, které je hlavním akcionářem Úpravny vody Želivka.

V současnosti pokrývá Želivka téměř tři čtvrtiny pražské spotřeby vody. Ve středoevropském kontextu nemá tento projekt co do maximálního výkonu obdoby.

Rozsáhlá modernizace úpravny
Dnešní úpravna vody je samozřejmě výrazně modernějším provozem, než tomu bylo v roce 1972. Rozsáhlá modernizace začala hned po roce 1989. Například v roce 1991 byla uvedena do provozu technologie ozonizace, v roce 2005 byl kompletně přebudován centrální velín, v následujících letech rekonstruováno vápenné hospodářství a v roce 2009 modernizována původní technologie výroby ozonu.

Kvalitní voda díky aktivnímu uhlí
Velký vliv na kvalitu vody pak mělo vybudování zcela nového technologického stupně sorpce na granulovaném aktivním uhlí (zkráceně GAU), který byl uveden do trvalého provozu v lednu letošního roku. Jednalo se o nejvýznamnější investiční akci v novodobé historii úpravny vody. Aktivní uhlí má klíčový vliv nejen na kvalitu vody, ale funguje také jako preventivní bariéra pro případ kontaminace zdroje surové vody toxickými látkami.
Samotná sorpce na granulovaném aktivním uhlí probíhá na 16 filtrech Filtrasorb TL 830. Jejich celková plocha činí 1 604 m2 a náplň aktivního uhlí dosahuje 1,7 metru. Voda projde systémem nových filtrů v průměru za 13 (při průtoku 3,5 m3/s) až 18 minut (při průtoku 2,5 m3/s).
Jaké další technologické projekty jsou naplánovány? V blízké budoucnosti dojde k rekonstrukci pískové filtrace F1. Stavba by měla být zahájena v březnu příštího roku a ukončena v září 2025 s následným ročním zkušebním provozem.

Bezuhlíkově od roku 2025
Želivka již od svého vzniku myslí na budoucnost. Kromě modernizace technologií se tak zavázala k bezuhlíkatému provozu už od roku 2025. Je to reálné u tak velkého provoz? Určitě, jednotlivé kroky jsou již naplánovány. „Máme vodní elektrárnu na konci štolového přivaděče s výkonem 1 MW. A navíc budeme instalovat fotovoltaiku nejen na střechy budov, ale i odkalovací nádrž. Společensky odpovědné podnikání chceme rozvíjet, a proto sledujeme také naši vodní stopu a spotřebu chemikálií. Dlouhodobá udržitelnost je pro nás výzva do budoucnosti. Věřím, že za padesát let bude někdo, stejně jako my nyní, děkovat svým předkům za to, jak byli velkorysí,“ doplňuje Mark Rieder, předseda představenstva Úpravny vody Želivka, a. s.

Důležitá je osvěta
V blízkosti vodní nádrže byl vybudován také u veřejnosti velmi oblíbený Vodní dům, který zábavnou a interaktivní formou vysvětluje, jaký význam má voda pro přírodu i člověka. Novinkou je vzdělávací projekt, který připravil Český svaz ochránců přírody a Pražské vodovody a kanalizace s podporou grantu z Norských fondů ve výši 1,3 mil Kč. Zaměřuje se na znečišťování povrchových vod mikropolutanty – látkami, které jsou ve vodě obsaženy ve velmi malých koncentracích, ale přesto s sebou nesou mnoho rizik. Projekt chce také atraktivní formou zdůraznit význam ochranných pásem kolem vodní nádrže Švihov a rozšířit povědomí o kvalitě vody a technologiích, které se používají při výrobě pitné vody.

Zdroj: redakce

Doporučujeme