Žadatelům scházejí prostředky na dofinancování projektů dotovaných EU

Takzvané dofinancování představuje v současné době pro většinu žadatelů o dotace z Operačního programu Životní prostředí výrazný problém, který značně komplikuje již tak dosti obtížnou cestu k evropským financím.

6 min. čtení

Pro žadatele o dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vyvstává povinnost souhrnně a přehledně uvést v žádosti, jakým způsobem bude projekt financován. Jakou část nákladů pokryje dotace z OPŽP, dotace od veřejných subjektů, bankovní úvěr či jiné zdroje financování.

Pro každý projekt je nezbytné opatřit prostředky, kterými se žadatel bude na realizaci projektu spolupodílet. Tyto prostředky musí dosahovat přinejmenším 10 % z celkových nákladů. V případě prioritní osy 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní – pokryje případná dotace z evropských fondů náklady maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu, 5 % uhradí Státní fond životního prostředí ČR.

Problémem je také nutnost opatřit si finanční prostředky na realizaci projektu předem, neboť k proplácení dochází postupně a pomalu. Pokud žadatel patřičnou sumou nedisponuje, jeho zpravidla jedinou možností bývá půjčka od banky. V současnosti se však banky zdráhají půjčovat peníze, obzvláště s rizikem, že se projekt stane samostatně neufinancovatelný. Rizikový faktor představuje především skutečnost, že rozpočty projektů nejsou definitivní. Orgány OPŽP mohou kdykoli snížit podporu, nebo ji dokonce zcela odebrat. Hrozí i velké riziko sankcí a úroků.

Vzhledem k výše uvedenému se do velkých potíží dostává řada obcí, krajů, a potažmo i celá ČR, která se před vstupem do EU zavázala zmodernizovat či dostavět do roku 2010 čistírny odpadních vod. Z informací uveřejněných počátkem srpna 2009 ve Zpravodaji Ministerstva zemědělství vyplývá, že do dnešního dne nemá čistírnu, která by splňovala evropské normy, stále více než 300 měst a obcí nad 2.000 obyvatel. Jak v minulosti upozornil i Nejvyšší kontrolní úřad, řada z nich dosud nezpracovala ani přípravnou projektovou dokumentaci, a není tudíž příliš pravděpodobné, že požadavky evropské směrnice do roku 2010 splní. Pokud se tak nestane, může Česká republika čelit po roce 2010 ze strany Evropské komise značným sankcím.

Když pomineme komplikované, striktní a nepřehledné podmínky pro přidělení dotací z OPŽP, které některé regiony výrazně znevýhodňují a některé zcela vylučují ze schvalovacího procesu, je třeba konstatovat, že v celé republice scházejí v současné době miliardy korun na dofinancování dotovaných projektů.

Kraje požadují, aby vláda zřídila státní fond vodohospodářské infrastruktury, z něhož by se projekty daly dofinancovat. Podle tohoto návrhu by tak stát měl vracet příjmy z vodárenství (např. poplatky za čerpání surové vody a za vodárenské kaly, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů vodárenských společností aj.) zpět do zkvalitňování infrastruktury, podobně, jak tomu činí provozovatelské subjekty.
(kto)

Doporučujeme