Za 3 roky proplaceny necelé 2% dotací z rozpočtu OPŽP

Za 3 roky provozu Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 bylo vyplaceno 973 mil Kč z celkových alokovaných 55 miliard. Na další čtyři roky v rozpočtu stále zbývá 54 miliard.

4 min. čtení

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard EUR. Jedná se o druhý největší operační program v ČR.

Na prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byly vyčleněny cca 2 miliardy, tj. cca 55 mld. Kč, tedy nejvíce ze všech schválených oblastí. Tato prioritní osa je zaměřena na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod či kanalizací. V rámci této podpory lze čerpat dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu a ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.

Jaké je reálné čerpání těchto prostředků?
Přinášíme aktuální přehled. finanční podpory a podpořených projektů k 7.1. 2010.
 

  Data k 7.1. 2010
Počet projektů schválených ŘO 329
Schválený příspěvek EU 25 205 445 177,11 Kč
Schválený příspěvek SFŽP/SR 1 526 092 825,42 Kč
Schválený příspěvek celkem (EU + SFŽP/SR) 26 731 538 002,53 Kč
Celkové náklady všech schválených projektů 38 318 087 926,85 Kč
Celkový objem dosud proplacených prostředků na účty příjemců 972 975 139,28 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OPŽP


Za 3 roky provozu Operačního programu Životní prostředí bylo vyplaceno 973 mil Kč, což činí 1,8% z celkových alokovaných 55 miliard.

Primární příčina tkví v komplikovaných, velice striktních a nepřehledných podmínkách pro přidělení dotace, které některé regiony výrazně znevýhodňují a některé zcela vylučují ze schvalovacího procesu. Dalším problémem, na nějž naráží velké množství žádostí, je otázka předfinancování. Sdružení místních samospráv SMS proto zaslalo tento týden prosbu o odstranění nedostatků přímo řediteli Státního fondu Životního prostředí Petru Štěpánkovi.

Ke stažení – Seznam schválených projektů OPŽP k 7. 1. 2010 – prioritní osa 1


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme