WATENVI představí novinky i nejnovější legislativu

Pozornost bude věnována především otázkám nové legislativy, tedy zákonu o vodách. Pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury organizátoři připravují informace o možnostech jejího financování a současných požadavcích na obsah nových smluv mezi vlastníky a dodavateli vodohospodářských služeb.

6 min. čtení

Novela zákona o vodách reaguje na vývoj ve vodním hospodářství
Jedním z hlavních témat doprovodného programu bude novela zákona o vodách. Pro oblast vodního hospodářství novela přinesla několik zásadních změn, a to zejména úpravu plánování v oblasti vod, posílení zásobování obyvatelstva pitnou vodou, řešení srážkových vod a zneškodňování odpadních vod.

„Pro obor vodovodů a kanalizací je zásadní změnou posílení významu zásobování obyvatelstva pitnou vodou, které se podařilo prosadit na roveň ochrany vodních ekosystémů. Tato změna zajistila legalizaci odběrů vody z vodních zdrojů při zajištění zásobování obyvatelstva v mimořádných situacích a možnost regulace nakládání s vodami v případě využití vodních zdrojů vymezených v plánech rozvoje vodovodů a kanalizací. Další významnou změnou je nový pohled na hospodaření se srážkovými vodami,“ uvedl Ing. Barák.

Vodní zákon obsahuje také obecnou povinnost pro stavebníky zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem. Ten stanovuje kritéria pro vymezení stavebního pozemku tak, aby bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné užití. Důležité pro obor vodovodů a kanalizací je nové vymezení vztahu srážkových vod k odpadním vodám.

Plnění požadavků EU v oblasti likvidace odpadních vod
Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí v současné době provádí prověrku aglomerací z pohledu plnění požadavků Směrnice 91/271/ES na čištění odpadních vod. Podle ní měla ČR zajistit do konce roku 2010 řádné čištění a odvádění odpadních vod v aglomeracích nad 2000 obyvatel. Celkový proces přípravy žádostí o financování vodohospodářských investic ze zdrojů OPŽP byl velice náročný z hlediska finančního i technického zpracování projektu.

„Nejistota v získání a rozsahu objemu finančních prostředků zpozdila zahájení přípravy projektů a je i jedním z důvodů proč drobní vlastníci (obce), kteří nemají dostatek vlastních finančních prostředků, nezahájili včas proces přípravy projektů a žádostí o spolufinancování z OPŽP. Podrobným rozpracováváním podmínek přijatelnosti s doplňováním dalších podmínek a regulačních nástrojů se celý proces stal svojí vysokou administrativní a finanční náročností pro žadatele projektů téměř neschůdný. Časová ztráta několika let se odráží v realitě schvalování a čerpání prostředků na projekty z OPŽP a je hlavním důvodem nesplnění závazku ČR,“ upřesnil Ing. František Barák, předseda představenstva SOVAK.

Více informací na www.watenvi.cz


Zdroj: BVV

Zdroj: BVV

Doporučujeme