Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2013

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční od 21. do 23. května v Praze, přinese novinky a informace důležité pro odborníky, kteří v oboru působí, pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, ale i majitele budov a nemovitostí.  

5 min. čtení

Jedním z témat výstavy je „hospodaření s vodou“, které se týká jak vody pitné, tak např. i srážkových vod.

 

„Ve velké novele vodního zákona s vazbou na stavební zákon je stanovena povinnost zajistit u nových staveb nakládání se srážkovými vodami formou vsakování. Dosavadní praxe, tj. řešení odtoku srážkových vod do kanalizace, bude u novostaveb možná pouze ve výjimečných případech“, uvádí Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. Proč je to tak důležité?

Velké množství srážkových vod je odvedeno do vodních toků dříve, než se stihnou vsáknout. „Česká republika je tzv. „střechou Evropy“, ze které velké množství srážkových vod odvádí vodní toky velmi rychle mimo území naší republiky. Tento fakt následně významně ovlivňuje zásobu podzemních vod na našem území, což má přímou souvislost i se zásobami pitné vody pro obyvatelstvo“, dodává ředitelka Melounová.

Rozvoj infrastruktury ve městech a obcích a vznik dalších nových zpevněných povrchů znemožňuje přirozené vsakování srážkových vod, které se většinou odvádí do kanalizace. Tím se neustále zvyšuje množství odváděných odpadních vod do kanalizací a  tím i  potřeba zvýšení kapacity  přetížených kanalizačních sítí především v době intenzivních srážek. Rozšíření kapacity kanalizačních stok představuje značné finanční náklady. Vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury proto podporují přirozené vsakování srážkových vod, ale zároveň chtějí dosáhnout zrušení vyjímek z placení za čištění srážkových vod a tím optimalizovat množství čištěných srážkových vod", řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. 

Preference řešení srážkových vod vsakováním není optimálním pouze z pohledu zlepšení hospodaření s vodou, přináší také prostor pro inovace a nová technologická řešení zařízení potřebných ke vsakování. Chcete se dozvědět o této problematice více? Navštivte Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE, která se koná od 21. do 23. května 2013 na pražském výstavišti v Letňanech a budete v obraze!

 

Zdroj: Exponex, s. r. o., SOVAK ČR


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme