Vyjádření PVK ke kontrole kvality pitné vody v domácnostech prováděné společností Balamia s.r.o.

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opakovaně apelují na zákazníky, aby nepodléhali nátlaku firem, které jim nutí kontrolu kvality pitné vody u nich v domácnostech a podávají lživé a zavádějící informace. PVK odebírá vzorky vody podle programu kontroly kvality vody, který je schválen orgánem ochrany veřejného zdraví.

7 min. čtení

Dle platné legislativy se kontroluje kvalita vody nejenom na úpravnách a vodojemech, ale v průběhu celé dopravy pitné vody ke spotřebitelům, tedy i na kohoutku u spotřebitelů. Při kontrole kvality pitné vody v domácnostech se musí každý zaměstnanec PVK prokázat platným průkazem, kde je uvedeno jeho jméno, funkce a název společnosti. Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na telefonním čísle 840 111 112 ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka. Zaměstnanci PVK provádějící odběry vzorků a v žádném případě nenabízí řešení na zlepšení kvality vody a ani nepřesvědčují odběratele vody k nákupu jakéhokoliv zařízení na úpravu vody.

PVK věnují kontrole kvality vody vysokou pozornost a v této oblasti spolupracují také s Hygienickou stanicí hl. města Prahy, popř. s hygienickými stanicemi středočeského kraje, pod které spadají úpravny vody Želivka a Káraný. Voda dodávaná spotřebitelům společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., podléhá pravidelné kontrole kvality vody v souladu s požadavky Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah její kontroly.

Pravidelně jsou odebírány vzorky pro kontrolu chemických a mikrobiologických parametrů, v souladu s vyhláškou pro pitnou vodu. Tato kontrola je prováděna v akreditované laboratoři PVK normalizovanými a verifikovanými metodami, které byly posouzeny v rámci akreditace Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Informace o kvalitě vody jsou pro spotřebitele zveřejňovány prostřednictvím webových stránek PVK, www.pvk.cz a v případě specifických dotazů na kvalitu vody je možné PVK kontaktovat prostřednictvím kontaktního centra, tel. 840 111 112 nebo e-mailové schránky info@pvk.cz

V případě, že používáte pro zásobování domácnosti vlastní zdroj vody, je možné provést analýzu vody v akreditované laboratoři PVK, kde je za zvýhodněnou cenu nabízen rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů, které poskytnou základní informace o vámi používané vodě a součástí protokolu s výsledky analýzy je případné nápravné opatření.

Rozsah a cena sledovaných ukazatelů pro kontrolu studny:

Fyzikálně chemický rozbor: amonné ionty, dusičnany, dusitany, elektrická konduktivita, chloridy, CHSKMn, pach, reakce vody – pH, suma vápníku a hořčíku (tvrdost vody), zákal, železo.

Mikrobiologický rozbor: koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, mezofilní mikroorganismy (počty kolonií při 36°C), psychrofilní mikroorganismy (počty kolonií při 22°C)

Cena rozboru vody – 1000 Kč (včetně DPH)
Kontakt: www.pvk.cz/analyzy-vody.html

Není nutné využívat služeb nabízených společností Balamia s.r.o. (www.ceska-vodarenska.cz) nebo jakýchkoliv jiných, jedná se pouze o orientační testování vody provedené na místě, ze kterého není možné posoudit vhodnost vody pro pitné účely. Není zde zahrnuto sledování mikrobiologických ukazatelů, které jsou nedílnou součástí rozboru vody, aby bylo možné posoudit její zdravotní nezávadnost a shodu s požadavky Vyhlášky 252/2004 Sb. Vodu dodávanou společností PVK do Prahy a přilehlých oblastí není nutné dále upravovat za použití dalších v domácnosti instalovaných komerčních zařízení, je vhodná k přímému použití a vyhovuje legislativním požadavkům na pitnou vodu. Není potřeba investovat finanční náklady do její další úpravy, která může z vody pitné vyrobit případně i vodu demineralizovanou, kdy jsou z vody odstraněny také látky, které jsou pro organismus nezbytné.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme