Vodárenství v rukou ministerstev

Jak jsou nastaveny kompetence ministerstev v koloběhu vody od zdroje po koncového uživatele?

9 min. čtení

Oblast vodárenství spadá primárně do kompetence Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Dalším zodpovědným orgánem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, pod které spadají hygienické stanice a kontrola kvality vody. Pod působnost Ministerstva financí ČR náleží určování ceny vodného a stočného a evropské fondy, k nimž se vztahuje rovněž agenda Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Rozdělení kompetencí mezi jednotlivá ministerstva způsobuje v procesu zásobování spotřebitelů pitnou vodou poněkud komplikovanou právní úpravu. Na druhou stranu je však koloběh vody ošetřen komplexní a důslednou legislativou, která neopomíjí žádný z aspektů tohoto zásadního procesu.

Ministerstvo životního prostředí ČR
Mezi jeho kompetence spadá především ochrana veškerých zdrojů pitné vody. Tato oblast je upravována zákonem č. 254/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami. Primárním cílem tohoto zákona je zajišťovat kvalitu, vydatnost a bezpečnost vodních zdrojů. V praxi toto mj. znamená, že veškeré zdroje pitné vody produkující více než 10.000 m3 za rok musejí mít zavedená ochranná pásma. Mezi platné prováděcí vyhlášky patří např. vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

Ministerstvo zemědělství ČR
Primární kompetence se týkají využití vodních zdrojů, výroby pitné vody a její dopravy ke spotřebiteli. Tuto oblast upravuje zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška (vyhláška č. 428/2001 Sb.). Tento legislativní rámec mj. stanovuje, že u vodovodů pro veřejnou spotřebu (zásobujících 50 a více obyvatel nebo produkujících alespoň 10 m3 vody za den, pokud neurčí vodoprávní úřad jinak) musejí být splněny různé povinnosti pro čerpání surové vody, úpravu vody a její distribuci.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Jeho hlavním úkolem v systému vodárenství je zajištění jakosti pitné vody u spotřebitele. Základní právní normou pro tuto oblast je zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon zahrnuje veškeré způsoby dodávek pitné vody pro veřejnost. Spadají sem vodovody pro veřejnou potřebu, individuální zdroje pitné vody, které jsou součástí podnikatelské činnosti či zásobují veřejné objekty, veřejné studny, náhradní zásobování pitnou vodou, voda dodávaná z výdejních automatů nebo akumulačních nádrží ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích. Z působnosti tohoto zákona je vyňato zásobování domácností ze soukromých studní. V prováděcích vyhláškách jsou definovány požadavky, rozsah a četnost kontroly vody a hygienické požadavky na výrobky pro styk s pitnou vodou. Požadavky na radiologickou kvalitu pitné vody a její kontrolu jsou upraveny atomovým zákonem č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcím právním předpisem.

Ministerstvo financí ČR
Vedle ústředních vodoprávních úřadů reguluje hladinu cen ve vodohospodářství. Ministerstvo ve svém věstníku uvádí příslušný postup kalkulace cen a definuje oprávněné náklady a přiměřený zisk, které se do ceny vodného a stočného započítávají. Tuto oblast upravuje zákon o cenách č. 526/1990 Sb. a vyhláška č. 580/1990 Sb., se zásadami platného výměru Ministerstva financí ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Agenda Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj se dále vztahuje k čerpání financí z evropských fondů.

Dozor nad dodržováním vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích mají vodoprávní úřady. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně veřejného zdraví mají krajské hygienické stanice. Kontrolu nad stanovováním cen provádějí finanční ředitelství příslušného kraje.

Bližší infromace naleznete na www stránkách příslušných institucí:
Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz
Ministerstvo financí: www.mfcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

(ska)

Doporučujeme