Vodárenství v řeči paragrafů

Vodárenství v ČR je upravováno celou řadou zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších právních předpisů.

45 min. čtení

Uvádíme přehled aktuální legislativy vztahující se ke zdrojům vody, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadní vody, stanovení ceny vody, kontrolám jakosti vody, hygienickým požadavkům aj.

Zákony (výběr):

 • Zákon Parlamentu ČR č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 281/2009 Sb.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
 • Zákon Parlamentu ČR č. 305/2000 Sb., o povodích.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
 • Zákon Parlamentu ČR č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
 • Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon FS ČSFR č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon FS ČSSR č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon ČNR ČSR č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 59/2006 Sb., prevence závažných havárií.
 • Zákon Parlamentu ČR č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.


Vyhlášky (výběr):

 • Vyhláška č. 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. (přílohy k vyhlášce).
 • Vyhláška č. 619/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
 • Vyhláška č. 391/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 139/2003 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
 • Vyhláška č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se ruší vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody.
 • Vyhláška č. 333/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
 • Vyhláška č. 195/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob.
 • Vyhláška č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod.
 • Vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 513/2002 Sb., kterou se stanoví ochranná pásma zdroje přírodní minerální vody v Byňově a vymezují se konkrétní ochranná opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Byňově).
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (včetně formulářů v příloze 4).
 • Vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 427/2001 Sb., o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 370/2001 Sb., o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
 • Vyhláška Ministerstva zemědělství 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu č.102/1963 Sb. o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 156/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 13/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené – Lázně.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 175/1999 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka.
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 290/1998 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 287/1996 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhlášky MZ č. 290/1998 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 140/1993 Sb., kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní.
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 57/1970 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách.
 • Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • Vyhláška č. 142/2005, o plánování v oblasti vod
 • Vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
 • Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR


Nařízení vlády (výběr):

 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.
 • Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
 • Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
 • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 • Nařízení vlády ČR č. 385/2001 Sb., kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.
 • Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně.
 • Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.
 • Nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky.
 • Nařízení vlády ČSR č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
   

Ostatní předpisy (výběr):

 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ze dne 10. prosince 2004, k postupu státních podniků Povodí při poskytování náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů dle § 30 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 533/2002 Sb., o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 28. listopadu 2002, pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona].
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 28. srpna 2002, pro sestavení vodohospodářské bilance oblastí povodí.
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 22. srpna 2002, při zjišťování mimořádných škod způsobených povodněmi na rybnících a malých vodních nádržích v soukromém vlastnictví na území České republiky v srpnu 2002.
 • o Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 15. května 2002, o postupu při stanovení nezpoplatněného množství vody odebírané k vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin.
 • o Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 02/2002), ke stanovení minimální hladiny podzemních vod (k § 37 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).
 • Metodický pokyn č. 6 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, pro navrhování, výstavbu a provoz suchých nádrží.
 • Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, k používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií.
 • Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí, pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 09/2000), k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP (ZP 08/2000), k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod.
 • Sdělení odboru ochrany vod MŽP (ZP 05/1997), o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 "Hydrologické údaje povrchových vod".
 • Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (ZP 03/1996), kritéria znečištění zemin a podzemní vody.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP, k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 3/1995).
 • Sdělení odboru ochrany vod MŽP (ZP 94/1994), k vypouštění důlních vod (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1994).
 • Metodický pokyn odboru ekonomiky MŽP, k podrobnostem způsobu dodávek a placení za odběr vody z vodních toků od 1.1.1994 pro organizace v působnosti resortu MŽP ČR (uveřejněno ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1994).
 • Výnos Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 12/1979, o prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 140/1993 Sb., a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 287/1996 Sb.
 • Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 7/1977 Ú.v., o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod České socialistické republiky.
 • Směrnice č. 12123/806/OSS Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (uveřejněno v částce 16/1975).
 • Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 9/1973 Ú.v., pro výpočet potřeby pitné vody při navrhování vodovodů a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů.
 • Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství č. 137/1957 Ú.l., o výstavbě zařízení a jiných opatření na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených.
 • Směrnice č. 4 Ministerstva životního prostředí, k vydávání povolení pro vypouštění odpadních vod s obsahem rtuti ze stomatologických zdravotnických zařízení do kanalizace.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR, k datové struktuře Hydroekologického informačního systému České republiky.
 • Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR, ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích.
 • Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ČR, ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích.
 • Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP ČR, k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.
 • Metodický pokyn, kterým se prohlašují další zdroje přírodních minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní.
 • Opatření obecné povahy – pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek (Ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  (ska)

Doporučujeme