Vodárenské společnosti na východě Čech se dohodly na spolupráci nejen proti suchu

Vodárenské společnosti východních Čech podepsaly symbolicky v den oslav Světového dne vody smlouvu o spolupráci, jejímž cílem je zajistit předávání informací, zkušeností a zejména plánování a případné pomoci v dodávkách surové vody při krizových otázkách spojených se suchem.

5 min. čtení

21.3.2016 podepsaly smlouvu: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Královéhradecká provozní, a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s..

Všechny tyto zmiňované společnosti využívají takzvanou Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ), která zabezpečuje dodávky pitné vody pro obyvatele okresů Hradec králové, Pardubice, Náchod a Chrudim. Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst. Flexibilita těchto systémů umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku.

 


Vodárenská soustava byla realizována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou.
Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1.050l/s.

 


Významu nabývá Vodárenská soustava zejména v několika posledních letech, kdy se začínají projevovat negativní dopady sucha.
V hlubinných zdrojích, jakými jsou Polická křídová pánev a jímací území Litá se prozatím nedostatek vody neprojevil. Nedostatek či ztráta vody byly zatím identifikovány pouze u zdrojů kvarterních. Je však třeba zmínit, že za poslední dvě mimovegetační období (listopad až březen) hydrologických roků 2014 a 2015 byl srážkový úhrn v jímací oblasti Litá o 110mm pod dlouhodobým normálem (1981-2010).

 


Všechny participující společnosti jsou si vědomi nenahraditelného významu Vodárenské soustavy východní Čechy.
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. například v roce 2015 zpracovala návrh na postupnou rekonstrukci a modernizaci přivaděče DN800, který je součástí systému a přivádí v délce 26km vodu z náchodské části (vodojem Bohuslavice) do Hradce Králové. „Dnešní podpis smlouvy je dalším zodpovědným krokem na cestě ve spolupráci, smysluplném využívání zdrojů vody a jejich ochrany nejen pro současnost, ale zejména pro budoucnost,“ dodává Zdenek Fink, primátor města Hradec Králové.


Zdroj:
Královéhradecká provozní, a.s.

Zdroj: Královéhradecká provozní, a.s.

Doporučujeme