Veolia Voda představila nový koncept pro efektivní využívání energie ve vodárenství

Energetických zdrojů, zvláště těch obnovitelných, není ve světě dostatek. Nabízí se proto otázka, jak využít k energetickým účelům vodu ve vodárenských procesech: při úpravě pitné vody i při čištění odpadních vod.

10 min. čtení

„Voda všeobecně, ale především odpadní voda, představuje zajímavý zdroj energie,“ říká Dr. Ing. Pavel Chudoba, technický ředitel Veolia Water pro Evropu. Podle jeho slov se na úpravnách pitné vody, ale i na odtoku z čistíren odpadních vod mohou budovat vodní mikroelektrárny, které využívají pohybu a spádu vody k výrobě elektřiny. Společnost Veolia Voda provozuje řadu takových turbín v zahraničí, v České republice je to v lokalitě Hradiště, kde se vyrábí 8 200 MWh elektřiny ročně.

Energetickou surovinou se mohou stát také čistírenské kaly – jde o víceméně pevné zbytky, které zůstávají v čistírně po průchodu odpadních vod. Z těchto kalů lze například vyrábět bioplyn, který se pak využívá pro výrobu elektrické energie. Jedním z příkladů je například Ústřední čistírna odpadních vod v Praze, na které se ročně vyrobí z bioplynu více než 31 000 MWh elektrické energie. Představuje to asi 75 % její celkové roční spotřeby. „Vhodnou obměnou zastaralých technologií, jako jsou například čerpadla nebo dmychadla, lze na druhé straně snížit spotřebu elektrické energie řádově až o desítky procent,“ vysvětluje Chudoba.

Čistírna odpadních vod se může stát zcela soběstačná. Například ČOV v Plzni, kterou provozuje Vodárna Plzeň, dceřiná firma společnosti Veolia Voda a.s., je již z 85 % soběstačná ve spotřebě elektřiny. Vyrábí si ji totiž sama, a to v kogeneračním zařízení, které spotřebovává bioplyn z čistírenského kalu. Uskutečnili tu nový program Water2Energy, který zpracovala společnost Veolia Voda a nabízí ho jak soukromým, tak veřejným provozovatelům a vlastníkům vodohospodářské infrastruktury. Potřebné znalosti a zkušenosti přitom čerpala z celosvětových aktivit skupiny Veolia Water. Při přípravě a uskutečňování podobných projektů nabízí Veolia Voda poradenství, podporu a technickou pomoc.

Pro zákazníky, kteří chtějí uspořit energii, například vyhodnotí energetickou účinnost jejich zařízení, zpracuje akční plán na snížení spotřeby včetně úpravy technologií a návrh obměny zařízení v rámci investičního programu. Služba je doprovázena analýzou přínosů a nákladů. Někdy postačí vyměnit určité zařízení za jiné, které má nižší energetické nároky. Dobrý příklad pochází z Maďarska, kde v čistírně odpadních vod Budapešť – Jih jen výměnou dosavadních dmychadel snížili jejich denní spotřebu elektřiny až o 45 %.

Úspory energie lze dosáhnout také změnou technologie procesu čištění odpadních vod. Konečným cílem je zajistit v provozu těchto čistíren výrobu takového množství energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě bioplynu, které je třeba. Čistírna pak není závislá na kolísání cen elektřiny a tepla a šetří své náklady. Energeticky náročné sušení kalu je možné zefektivnit pomocí solární techniky. Fotovoltaické panely pak lze instalovat na střechy i další plochy v areálech úpraven vod a čistíren odpadních vod.

Pro vytápění a chlazení budov mohou dobře sloužit tepelná čerpadla. Zdrojem energie, kterou lze pomocí těchto čerpadel využít, je právě voda nebo odpadní vody. Tepelná čerpadla využívají tepla vody jak ve vodovodní síti nebo na úpravně pitné vody, ale také z odpadních vod, jejichž teplota je relativně vysoká. Tato zařízení jsou instalována zejména v Německu, kde nahrazují vytápění plynem nebo elektřinou. Například berlínská prodejna nábytku IKEA se vytápí a klimatizuje využitím energie z odpadních vod městské společnosti. Pokrývá se tak 70 % energie potřebné na vytápění a 100 % energie nutné ke klimatizaci.

Veolia Voda přináší řešení v podobě zvýšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím třech hlavních směrů: „Snížení spotřeby energie“, „Využití energie z bioplynu“ a „Investice do obnovitelných zdrojů“. Chce tak pomoci podnikům, institucím, ale zejména pak městům a obcím využívat energii efektivněji a v řízení vodovodních a kanalizačních služeb se zaměřit především na čisté a obnovitelné zdroje energie.

K novému projektu Water2Energy spustila Veolia Voda také nové internetové stránky www.veoliawater2energy.com, kde jsou uvedeny příklady užití nabízených služeb v České republice, Německu nebo Maďarsku.


Zdroj: M.
Geussova

Zdroj: M. Geussova

Doporučujeme