Vláda chce navrhnout ústavní ochranu vody i změnu zákona o ochraně půdy

Vládní koalice chce podle programového prohlášení do konce letošního roku předložit návrh na ústavní ochranu vody. V oblasti životního prostředí plánuje i novelu zákona o ochraně půdy a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí. Do polovinu roku 2022 kabinet chce předložit dopadové studie pro návrhy vyplývající z tzv. Zelené dohody pro Evropu. 

10 min. čtení

Proti koaliční smlouvě prohlášení nezmiňuje například zdvojnásobení plochy nejpřísněji chráněných území či přímou podporu rozšíření zálohování obalů.

"Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody," stojí ve vládním prohlášení.

Jako prioritu dokument uvádí i zadržení vody v krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Vláda slibuje, že podpoří tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých nádrží, ochrany biotopu a revitalizace toků. Vznik nových vodárenských nádrží má být povolen jen výjimečně pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Koalice dále plánuje revizi předpisů ohledně šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. "V roce 2022 navrhneme příslušné změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody," uvádí prohlášení.

Další prioritou je omezení degradace půdy a zpomalení úbytku zemědělské půdy. "V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin," slibuje koalice. Plánuje také vyhodnotit účinnost protierozní vyhlášky, platné od července 2021, a případně přijmout další opatření k ochraně půdy před vodní a větrnou erozí. Nynější vyhlášku zástupci ekologů a někteří odborníci kritizují jako nedostatečnou.

Koalice zopakovala, že Zelenou dohodu pro Evropu vidí jako příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistších zdrojů a cirkulárního hospodaření modernizovat českou ekonomiku a zlepšit životní prostředí. Slibuje, že při vyjednávání konkrétních opatření zohlední možné sociální dopady a podmínky Česka. Do poloviny letošního roku mají vzniknout dopadové studie pro jednotlivé návrhy

Koalice také zmiňuje přípravu nové Politiku ochrany klimatu, která zohlední cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. "Politika bude připravena v úzké součinnosti s aktualizací Státní energetické koncepce tak, aby oba dokumenty vláda projednala v roce 2023," stojí v prohlášení. V ochraně klimatu kabinet slibuje i podporu fotovoltaických zařízení na nejméně 100.000 střechách do roku 2025.

Koalice dále podporuje vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a Národního parku Soutok.

Snížení znečištění ovzduší chce kabinet docílit např. urychlením přípravy budování vysokorychlostních tratí, dokončením obchvatů měst, další podporou výměny neekologického vytápění v domácnostech a omezením udělování výjimek z limitů pro emise znečišťujících látek.

Ohledně odpadů prohlášení mimo jiné uvádí, že koalice podpoří zavádění požadavků na udržitelnost při zadávání veřejných zakázek. Zváží také zavedení dalších systémů zálohování obalů – například na PET láhve.

Výběr bodů z programového prohlášení vlády

– Ochranu vody a jejích zdrojů považujeme za národní zájem, a proto do konce roku 2022 předložíme návrh na ústavní ochrany vody.

– Budování nových vodárenských nádrží dovolíme jen výjimečně a pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

– Provedeme důkladnou revizi právních předpisů v oblasti šetření a likvidace ekologických havárií a nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami a v roce 2022 navrhneme příslušné změny a zpřísnění pokut za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody.

– Rozšíříme plochu velkoplošně chráněných území. Vyhlásíme NP Křivoklátsko a NP Soutok.

– Omezíme degradaci půdy a zpomalíme úbytek zemědělského půdního fondu. V roce 2022 předložíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu s cílem začlenění krajinných prvků do zemědělské krajiny, zpřísnění záborů kvalitní zemědělské půdy a podpory přirozené obnovy území po těžbě nerostných surovin.

– Do první poloviny roku 2022 připravíme dopadové studie pro jednotlivé návrhy (vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu, pozn. redakce) a totéž budeme iniciovat i vůči Evropské komisi.

– Představíme novou Politiku ochrany klimatu v ČR, která zohlední nové ambiciózní cíle EU do roku 2030 a stanoví vodítka pro dosažení cíle klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme