VAK Pardubice dokončil obří investici za 863 milionů korun

Pardubicko je podstatně čistší než dřív. Odpadní voda totiž už nekončí v řekách, ale v čističkách. Na kanalizaci se napojilo dalších 7.200 obyvatel.

5 min. čtení

Symbolickým odhalením pamětní desky byl dnes ukončen největší projekt v oblasti životního prostředí a ochrany vod v historii společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. i celého Pardubického kraje s názvem Labe-Loučná. Téměř 40% z celkové částky 863 milionů korun poskytla Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Projekt vyřešil letité problémy s odkanalizováním bytové zástavby,
zajistil protipovodňovou ochranu obyvatel Pardubic, pomohl při ochraně lázeňských a podzemních vod a zvýšil kapacitu dvou čistíren odpadních vod. Vybudováno bylo 41 km kanalizace a na ni nově napojeno 7200 obyvatel. Postavilo se 10 velkých čerpacích stanic a 381 domovních čerpacích stanic. Kapacita čistíren byla zvýšena o 6350 tzv. ekvivalentních obyvatel.

„Díky financím z Evropské unie byla zrekonstruována a dobudována kanalizační síť, která by se jinak musela financovat z vlastních prostředků společnosti a tím pádem v delším časovém horizontu.“ říká Michal Koláček, představenstva společnosti VAK Pardubice a dodává:Administrativní náročnost celého projektu byla větší, než jsme očekávali, potýkali jsme se s řadou problémů, ale projekt naplnil svůj cíl a určitě stálo za to ho zrealizovat. Konkrétně městu Pardubice projekt pomohl mimo jiné vybudovat účinnější ochranu proti povodním v případě přívalových dešťů. Vybudováním čerpacích stanic, odlehčovacích stok a řady nových výústních objektů pomůžeme ochránit kanalizační síť Pardubic, ale i další movitý majetek před účinky zaplavení v případě velké vody v Labi a Chrudimce.“

Skupinový projekt „Labe-Loučná“ se skládal z devíti podprojektů, složených z celkem 21 staveb, které řešily výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Polabiny, Ohrazenice, ul. Labská), Holicích, Dašicích a Ostřešanech. Velmi náročné bylo vybudování kanalizační shybky pod řekou Chrudimkou v Pardubicích. Zvýšila se také kapacita kanalizační sítě v některých částech Pardubic a byly rekonstruovány kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Rekonstrukci podstoupily čistírny odpadních vod v Holicích a v Opatovicích nad Labem. Díky projektu je zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích a zachování kvality lázeňských vod v Lázních Bohdaneč.

Zbývá dořešit kanalizaci a čištění odpadních vod asi na desetině plochy okresu Pardubice. Týká se to malých obcí s méně než 2000 obyvateli, kde pardubické vodárny nepůsobí.
 

Více informací o projektu společnosti VAK Pardubice


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme