V Rostocku a předměstích vzrostl počet obyvatel napojených na kanalizační síť z 28 % na 86 %

V tomto pobaltském přímořském letovisku jsou se službami privátního provozovatele spokojeni - 94 % spotřebitelů považuje kvalitu pitné vody za vynikající. Řízení kvality pitné vody je přitom certifikováno dle normy ISO 22000 a kvalita pitné vody odpovídá německým standardům DIN 2000.

9 min. čtení

Rostock (česky Roztoky) je bývalé hanzovní město v severním Německu. Hanza byl svazek německých obchodních měst, který provozoval dálkový obchod od poloviny 12. století až do poloviny 17. století. Z původního spolku německých obchodníků se původní Hanza rozrostla ve svaz hanzovních měst, který prosazoval své zájmy v cizích zemích i vůči vlastnímu panovníkovi.
Rostock je dnes největší město spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Městská čtvrť Warnemünde, ležící 12 km severně od centra města, se nachází přímo na břehu Baltského moře. Ve městě v současnosti žije zhruba 199 000 obyvatel. V Rostocku, okolních městech a přilehlých zemědělských oblastí Meklenburska-Předního Pomořanska žije 310.000 obyvatel.

Zadání pro provozovatele

Spolupráce mezi provozovatelem Eurawasser Nord (EWN) a správcem infrastruktury Warnow Wasser and Abwasserverband Water Board (WWAV) je definována v PPP kontraktu uzavřeného na 25 let. Eurawasser Nord GmbH (EWN), soukromá společnost, která byla založena v roce 1993 v německém státě Meklenbursko-Přední Pomořansko, je nyní dceřinou společností společnosti Remondis Aqua. Příslušná smlouva, která byla na základě výsledků veřejné soutěže podepsána v prosinci 1992, se týká dodávek pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod pouze pro město Rostock. V roce 2003 byla rozšířena a nyní je EWN zodpovědná za zajištění služeb pro přibližně 310 000 obyvatel nejen samotného města Rostocku, ale také i okolních měst a přilehlých zemědělských oblastí Meklenburska-Předního Pomořanska.

Výsledky: 86% obyvatel napojeno na kanalizaci

Společnost EWN na rozšířeném území zrealizovala následující systémovou modernizaci a obnovu sítí:
• 55 čistíren odpadních vod a ústřední čistírna odpadních vod města Rostock, která v Evropě patří mezi nejmodernější
• 2 028 km splaškové a dešťové kanalizace
• 7 863 malých čistíren odpadních vod a odpadních jímek v oblastech, které ještě nejsou napojeny

Od počátku kontraktu společnost EWN vynaložila celkem 300 mil. Euro na obnovu a investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury. Rozšířením kanalizační sítě v přilehlých předměstích Rostocku došlo k nárůstu z 28 % na 86 % počtu obyvatel, kteří vypouštějí odpadní vody do kanalizačního systému.

 

 

Zlepšení kvality mořské vody

Společnost EWN vždy výrazně dbala na dodržování principů ochrany životního prostředí v okolí řeky Odry. Vybudováním moderní čistírny odpadních vod se Rostocku podařilo splnit nové požadavky na ochranu životního prostředí v zemích oblasti Baltského moře. Díky této investici se zlepšila i kvalita mořské vody v tomto pobaltském přímořském letovisku.


Lepší kvalita pitné vody

Vybudování ozonizačních jednotek na úpravně pitné vody vedlo ke zvýšení kvality a chutě vody a ke snížení množství chlóru používaného na její dezinfekci o 80 %. Kromě získaných lepších chuťových vlastností dodávané vody je voda v současné době velmi přísně monitorována. Kvalita pitné vody dnes plně odpovídá přísným německým standardům daných předpisy pro pitnou vodu DIN 2000. Externí nezávislé monitorování německou státní hygienickou stanicí potvrzuje dobrou kvalitu pitné vody. Každý měsíc je mikrobiologickým rozborům podrobeno 120 vzorků a u 460 vzorků jsou analyzovány chemické ukazatele.
Vodojemy v Biestowu s kapacitou 10 000 m3 a v Niederhagenu s kapacitou 5 600 m3 zaručují městu Rostock a dalším 19 městům v oblasti Bad Doberan vysoký stupeň zabezpečení dodávek pitné vody.

Zákaznická spokojenost narostla na 94%

V posledním průzkumu bylo dotázáno celkem 2 000 zákazníků na to, jak vnímají fungování společnosti EWN. 94 % z nich se domnívá, že dodávky pitné vody jsou zajišťovány dobře, kvalita pitné vody je vynikající a velmi spolehlivě jsou poskytovány i služby spojené s odváděním odpadních vod. 76 % dotázaných oceňuje, že WWAV a EWN udržely cenu vody na stejné úrovni, vyslyšely přání zákazníků, dokázaly je dostatečně informovat a přinesly i nejnovější technologie přispívající ke zlepšení kvality pitné vody.

 

 

Zdroj: Wikipedia, Darkone, licence


Zdroj: JB

Zdroj: JB

Doporučujeme