Uganda: 640% nárůst aktivních zákaznických přípojek za 11 let

Počet aktivních zákaznických přípojek vzrostl ze 4 700 v roce 2002 na 34 631 v roce 2011 – narostl o 640 %. Zvýšil se také objem fakturace a vyinkasovaných částek soukromými provozovateli a to 8 krát za posledních 5 let.

11 min. čtení

Uganda je prezidentská republika ve východní Africe, která sousedí například s Keňou. Přestože je Uganda vnitrozemský stát, tak má přístup k několika velkým vodním plochám, jako je Viktoriino jezero, Albertovo jezero, jezero Kyoga a Edwardovo jezero. Převažuje zde tropické podnebí, které se však v různých částech země poněkud liší. V malých městech a venkovských oblastech Ugandy, kde žije 90 % populace, je nedostatek vody součástí každodenního života. V těchto oblastech 60 % obyvatel nemá přístup ke zdravotně nezávadné vodě. Šíří se zde choroby přenášené vodou a dětská úmrtnost je vysoká.

Ve velkých městech jsou veřejné dodávky vody poskytovány státní organizací NWSC (National Water and Sewerage Corporation). V malých městech byla vodárenská soustava původně vybudována centrální vládou (ministerstvem pro vodní hospodářství a životní prostředí a jeho místními vodohospodářskými orgány). Posléze byla předána městům, která si na její provozování a údržbu smluvně zajistila soukromé provozovatele. V malých městech, kde žije celkem 880 000 obyvatel, zajišťuje provozování 18 různých lokálních soukromých společností, které jsou členy APWO (Association of Private Water Operators).

Zadání pro soukromého provozovatele
Soukromí provozovatelé mají zpravidla kontrakty na krátkou dobu (3-5 let), na jejichž základě provozují a udržují infrastrukturní majetek vlastněný městy. V rámci služeb zajišťují také fakturaci, vztahy se zákazníky, jsou zodpovědní za připojování nových zákazníků a terciální distribuční systém. Provozovatelé se ve smlouvách zavázali k výkonnostním ukazatelům a jejich manažerský motivační bonus vychází z podílu „prodaná voda / tržby“. V novějších smlouvách byla navýšena odpovědnost za poskytování služeb a financování, přičemž některé z nich jsou uzavřeny na delší dobu (7-10 let).

Ugandská vláda se do tohoto projektu určenému malým městům pustila v roce 2000, jelikož čelila velké populační explozi a vysokému stupni chudoby. Ministerstvo pro vodní hospodářství a životní prostředí investuje v malých městech po celé Ugandě do vybudování základní infrastruktury pro čerpání vody, její úpravu, akumulaci a distribuci.

Výsledky: Výrazný nárůst počtu přípojek
Jedním z nejlepších důkazů toho, jak soukromý provozovatel přispěl k rozšíření dostupnosti pitné vody, je nárůst počtu provozovaných aktivních zákaznických přípojek: nárůst z pouhých 4 700 přípojek v roce 2002 na 34 631 v roce 2011. Za stejné období vzrostl průměrný počet aktivních přípojek ve městě z 215 na 394.

Nárůst fakturace a inkasovaných plateb za služby
Jedním z hlavních cílů ugandské vlády bylo zajistit a po ekonomické stránce zlepšit udržitelnost vodárenských služeb. Klíčem k tomu bylo ošetřit, aby spotřebitelé za poskytnuté služby dostávali fakturu a tu uhradili. Níže uvedený graf ukazuje výrazné zlepšení ve fakturaci a inkasování, ke kterému od roku 2007 došlo.

Metoda OBE pomáhá řešit problémy s financováním
Jednou z možností, jak překonat problémy s financováním, je metoda OBA (Output Based Aid). Metoda OBA je finančním mechanismem založeném na výsledcích společnosti s cílem zlepšit přístup chudých lidí k základním službám. Provozovatel předfinancuje poskytované služby, které jsou mu proplaceny pouze, když je dosaženo jejich nasmlouvané kvality, kterou zkontroluje a potvrdí třetí strana. V roce 2005 bylo zahájeno 10 pilotních projektů s podporou a pod záštitou programu GPOBA (Global Partnership on OBAs ), v rámci něhož byly nabízeny granty na investice ve výši 3,2 mil. dolarů. Tyto pilotní akce zahrnovaly oba typy smluv týkajících se rozšíření stávající infrastruktury (Brownfield) na dobu 5 let nebo na 7-10 let s cílem „design-build-operate“ novou infrastrukturu (Greenfield). Smlouvy byly podepsány v roce 2008, takže ještě běží a očekává se jejich přínos cca 45 000 obyvatelům.

Smlouvy jsou hodnoceny podle nejnižší požadované dotace. Tento tendrový přístup přinesl 20% zvýšení efektivnosti. Vládní dotace na nově připojeného zákazníka jsou výrazně nižší než v tradičním „input-based“ modelu. Účast soukromého finančního sektoru se pohybuje mezi 10-30 % investičních nákladů, což snižuje výši požadované státní dotace, která by v případě tradičního modelu dosahovala 100 %.

Projekty OBA mají ještě jednu výhodu, která spočívá v tom, že napomáhají soukromým provozovatelům ke snazšímu přístupu k financím a současně zvyšují ochotu místních bank půjčovat na vodárenské projekty. Dříve totiž nebyly banky nakloněny půjčkám na tento druh činnosti a požadovaly bankovní záruku ve výši 100 %. Všechny tyto faktory pomáhají ugandské vládě k dosažení jejich cílů – 65% pokrytí kvalitnějšími dodávkami pitné vody do roku 2015 a 100% pokrytí do roku 2035.

Objem inkasovaných plateb se během posledních 5 let neustále zvyšoval: z 85 % v letech 2009/10 na 92 % v letech 2010/11. Toto zlepšení je přisuzováno větší bdělosti soukromých provozovatelů působících v malých městech.
 


Zdroj: (jb)

Zdroj: (jb)

Doporučujeme