Technická pomoc při získávání dotací EU spolkne až 3 miliardy

Celková výše finančních prostředků určená na technickou pomoc spojenou s čerpáním dotací z Operačního programu Životní prostředí má dosáhnout až 3 mld. Kč. Jsou tyto prostředky vynaloženy skutečně účelně?

5 min. čtení

Technická pomoc zahrnuje financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPŽP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicitu programu, podporu schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

Pro příklad lze uvést, že za 3 miliardy Kč je možné postavit obří čistírnu odpadních vod, která by dokázala pokrýt potřeby celého Brno nebo Ostravy. Ministerstvo životního prostředí má v plánu tyto finanční prostředky, které představují cca 5 % z celého rozpočtu určeného na podporu ekologických projektů, utratit v průběhu pěti let za technickou asistenci v rámci pomoci při přípravě a řízení projektů. Tyto finance by přitom mohly být investovány přímo do infrastruktury, jež se věnuje zlepšení kvality životního prostředí v ČR.

Smysluplnost těchto nákladů zřetelně demonstruje celá řada nařízení, jejichž naplnění si vyžádá nemalé investice. U dokončeného projektu musí být kupříkladu vyvěšena evropská vlajka a zároveň zřízena dostatečně velká pamětní deska připomínající realizaci projektu. Takto musí být učiněno nejpozději do šesti měsíců od ukončení celé operace. Další finanční prostředky je nezbytné investovat do placené inzerce, jejímž prostřednictvím je nutné komunikovat o projektech. MŽP rovněž vydává časopis věnovaný této problematice, zřídilo specializovaná informační centra a bezplatnou telefonní linku pro zájemce o dotace. Početní zaměstnanci těchto informačních kanálů však žadatele nakonec obvykle pouze odkážou na webové stránky MŽP, kde je postup při žádání o prostředky z fondu EU popsán. V informačních centrech lze navíc získat tištěné brožury, které ovšem obsahují tytéž informace.

Významná část financování technické podpory připadne konzultantům. Ti s ohledem na nejasnost podmínek a jejich obtížnou aplikovatelnost v praxi využívají stávající situace a vytvářejí si prostor pro sekundární poradenství na úrovni žadatelů. Navíc lze říct, že zejména v oblasti vodárenství převzali konzultanti dominantní roli, kdy de facto formulují názory a určují postupy MŽP a Státního fondu životního prostředí, které jejich závěry prakticky pouze administrují.

S ohledem na dramaticky nízký stav vyčerpaných financí určených na budování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury lze konstatovat, že přinejmenším ta část technické podpory, týkající se zvyšování schopnosti žadatelů čerpat finanční prostředky, se míjí účinkem.
(kto)

Doporučujeme