SVS: Zaměřili jsme se na obnovu sítí

Letos jde především o stavby v kategorii obnovy stávajícího majetku společnosti. V roce 2012 je plánován celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS ve výši 1,1 miliardy korun. Téměř 70% je určeno na obnovu stávajícího majetku společnosti a zbytek je určen na strategické, legislativou vyvolané investice.

9 min. čtení

V porovnání s rokem 2011 je to obrácený poměr. Nynější zvýšené tempo obnovy infrastrukturního majetku znamená realizaci dlouhé řady rozsahem menších investičních akcí na vodárenských sítích.

Probíhá souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Jablonci nad Nisou, ve Větrné ulici a v části ulic Rýnovická, Petra Bezruče a 28. října. Původní kanalizace byla ve špatném technickém stavu. V souběhu vede vodovodní řad, který bude v rámci jedné stavby také rekonstruován. Nově bude pro kanalizaci použita kamenina o průměru 300 mm v celkové délce 385 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 250 mm v celkové délce 802 metrů. Na rekonstruovaném úseku budou přepojeny všechny stávající vodovodní a kanalizační přípojky a uliční vpusti. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace. Uvedenou stavbu je nutné realizovat v koordinaci s městem a plynárenskou společností, protože připravují v této lokalitě svoje investiční akce na sítích a na komunikacích. Stavba SVS byla zahájena v červenci 2012 a SVS letos provede ty úseky, kde nejsou naplánovány rekonstrukce RWE – ostatní úseky až v roce 2013 po dokončení rekonstrukce RWE.

V Liberci proběhla rekonstrukce kanalizace v Cihlářské ulici. Koncová větev původní kanalizační stoky z roku 1909 byla vlivem stáří v nevyhovujícím technickém stavu, potrubí z kameniny průměru 300 mm vykazovalo praskliny a netěsné spoje. Nově se pro kanalizaci použilo opět potrubí z kameniny průměru 300 mm, a to v délce 152 metrů. Zároveň jsou přepojeny původní přípojky na trase a vyměněny čtyři kanalizační šachty. Stavba byla zahájena na konci července 2012 s termínem dokončení konec září. Závěrem stavby byla naplánována obnova povrchu komunikace v celé šíři jako sdružená investice Statutárního města Liberec a SVS.

V České Lípě probíhá rekonstrukce II. tlakového pásma vodovodu na sídlišti Lada. Původní ocelový vodovodní řad z roku 1987 byl ve špatném technickém stavu, v důsledku čehož docházelo k opakovaným poruchám v dodávkách vody. Vodovod zásobuje celkově kolem 12 500 obyvatel širší lokality, včetně sídliště Lada. Nově se pro vodovod použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 300 mm v délce 183 metrů. Součástí akce je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase, která vede nezpevněným terénem. Původní vodovodní řad průměru 500 mm bude odstaven a zaplněn popílkem. Stavba byla zahájena předáním staveniště v září a má být podle schváleného harmonogramu hotova do konce října 2012.

Pro okres Jablonec nad Nisou Severočeská vodárenská společnost letos naplánovala v kategorii obnovy majetku 14 staveb za 80,31 milionů Kč, pro okres Liberec 18 staveb za celkových 78,87 milionů Kč a pro okres Česká Lípa 15 staveb za 35,64 milionů Kč (vše uváděno bez DPH).

"Opakovaně hospodaříme se ziskem, který se souhlasem akcionářů celý vkládáme do fondu reinvestic. Nyní – po několika letech legislativou vyvolaných masivních investic do čištění odpadních vod – jsme konečně mohli výrazně zvýšit podíl investic do obnovy majetku, především vodovodních a kanalizačních sítí. Abychom urychlili proces přípravy a realizace našich investičních akcí, provedli jsme letos i změny v organizační struktuře a postupech naší společnosti," dodává generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury již devatenáct let. Zajišťuje pro své akcionáře – severočeská města a obce – náležitý rozvoj a obnovu majetku. V současnosti jsou veškeré akcie SVS v držení 458 severočeských měst a obcí. SVS patří k největším vlastnickým vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého kraje. Na území o rozloze téměř 7000 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, je vlastníkem více než 8700 km vodovodů, 3800 km kanalizací, 51 úpraven vody a 201 čistíren odpadních vod. SVS svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím. Investiční plán SVS pro rok 2012 je v celkovém objemu 1,1 miliardy korun.

Foto: Wikipedie, Mirek256, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme