SVS: Zahájili jsme rekonstrukci čistírny odpadních vod v Rychnově u Jablonce n. N.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v městě Rychnov u Jablonce nad Nisou.

7 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy SVS dává 75%, tj. téměř 950 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Dalších 250 milionů korun je určeno na strategické, tj. legislativou vyvolané investice – a sem patří i probíhající rekonstrukce místní mechanicko-biologické ČOV, kde dosud pracovala pouze jedna linka. Naše investiční akce rekonstrukcí a zprovozněním obou linek čistírny umožní do budoucna připojení všech 2 700 obyvatel města na kanalizační síť, čímž přispějeme ke zlepšení životního prostředí.“

ČOV v městě Rychnov u Jablonce nad Nisou je určena k čištění splaškových odpadních vod přiváděných ze smíšené a dešťové kanalizace z Rychnova a částečně z obce Pulečný. Přečištěné vody z ČOV jsou vypouštěny do Mohelky. Mechanicko-biologická ČOV v dvojlinkovém provedení byla projektována na kapacitu 2200 EO (ekvivalentních obyvatel), skutečnost je pouze 1420 EO (pro 2100 připojených obyvatel). V provozu je totiž pouze jedna linka, druhá není vystrojena. Na ČOV v současnosti navíc natéká značné množství nežádoucích balastních vod z průsaků na kanalizační síti. ČOV z roku 1992 je v trvalém provozu a neprošla žádnou rozsáhlejší rekonstrukcí. Je stavebně i technologicky v nevyhovujícím stavu, takže do budoucna by nebyla schopna plnit předepsané limity, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS dojde k celkové rekonstrukci ČOV, která proběhne v rámci jejího oploceného areálu. ČOV po rekonstrukci bude dvojlinková mechanicko-biologická, s chemickou eliminací fosforu, s denitrifikací a nitrifikací s přerušovaným provzdušňováním a mícháním a podélnými dosazovacími nádržemi. Přebytečný kal bude gravitačně zahušťován odpouštěním kalové vody a odvodňován na kalových polích. Sanované kalojemy o objemu 2×150 m3 budou využívány pro aerobní stabilizaci kalu, jeho gravitační zahuštění a uskladnění. Kromě rekonstrukce biologických linek bude provedena také rekonstrukce hrubého předčištění a nově bude vystrojena čerpací stanice. Bude doplněno chemické hospodářství instalací venkovní dvouplášťové nádrže síranu železitého. V celém areálu budou opraveny komunikace a stavební úpravy proběhnou i v provozním objektu. Součástí stavby bude nová stavební a technologická elektroinstalace a instalace nového automatického systému řízení.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. října 2015. Následovaly přípravné práce, tj. vyčištění okolních ploch pro mezideponii výkopku a zařízení staveniště. Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech, aktuálně probíhají demoliční práce v aktivačních nádržích. Rekonstrukce ČOV má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 31. 10. 2016. Stavba probíhá za provozu. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované ČOV.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických, tj. legislativou vyvolaných investic. Celkový plánovaný objem investic pro okres Jablonec nad Nisou – strategických i obnovy majetku – je 99,8 milionů korun. V kategorii obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou je letos naplánováno 14 staveb za 47,2 milionů korun bez DPH.

Orientační schéma:

Foto: „Rychnov u Jablonce nad Nisou, viadukt a kostel“ od ŠJů, Wikimedia Commons. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: SVS
a.s.

Zdroj: SVS a.s.

Doporučujeme