SVS slaví 20. výročí a bilancuje

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) v roce 2013 slaví 20. výročí svého založení. K výročí společnosti SVS připravila publikaci, mapující komplexně vývoj vodárenství v severních Čechách a historii SVS. Pojďme se podívat na krátkou ukázku z knihy o tom, jak tato vodárenská společnost začínala…

13 min. čtení

Rok 1989 neznamenal pouze změny politické a společenské, ale výrazné změny přinesl rovněž do vodního hospodářství. Zákon č. 367/1990 Sb. přenesl na města a obce odpovědnost za majetek, který byl v předešlé době ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonávaly organizace vodovodů a kanalizací 
- v případě severních Čech státní podnik Severočeské vodovody a kanalizace. Usnesením vlády ČR č. 222 z 3. 7. 1991 začal proces přípravy privatizace těchto státních, jež probíhala podle obecně platných předpisů o privatizaci a odstátnění majetku ČR.

Ministerstvem vypracovaný privatizační projekt doporučoval tzv. francouzský model, to znamená úplné oddělení provozní části a infrastrukturní (vlastnické) části při zachování původního rozsahu společnosti. Provozovatel zajišťuje zásobování vodou a odkanalizování a platí vlastníku nájem, ze kterého je vlastníkem hrazena obnova vodohospodářských zařízení. Prostředky na investiční výstavbu si zajišťuje vlastník. Ministerstvo pro správu národního majetku 13. 5. 1993 privatizační projekt státního podniku SčVK schválilo.

Města a obce, které se rozhodly vstoupit do zakládané Severočeské vodárenské společnosti, se dne 8. 6. 1993 v Teplicích dohodly na vytvoření přípravného výboru pro založení SVS a následně do něj delegovaly své zástupce. V září 1993 Fond národního majetku v Praze vydává zakladatelskou listinu Severočeské vodárenské společnosti. Byly potvrzeny základní principy vznikající společnosti dohodnuté v přípravných jednáních. Těmito principy se společnost řídí po celou dobu existence a 20 let fungování společnosti potvrdilo jejich vhodnost:

  • jednotná solidární cena
  • vkládání zisku do majetku společnosti
  • rozhodování pomocí racionálních ekonomických metod
  • udržení sociálně přijatelné ceny vody.

Ke dni 1. října 1993 byly Fondem národního majetku založeny SVS a.s., vlastněná obcemi, jako společnost vlastnická, na kterou převedl státní vodohospodářský majetek, a SčVK a.s, dočasně vlastněná státem, jako společnost provozující majetek SVS. Na ni stát převedl veškerý státní majetek s provozováním související v účetní hodnotě 583 494 tis. Kč – veškeré budovy, strojní vybavení, laboratoře, dokumentace – ale i zaměstnance státního podniku. Podstatná část majetku provozní společnosti SčVK byla navržena k privatizaci kuponovou metodou (58%) s vyhrazením podílu k prodeji vybranému zahraničnímu investorovi (19%). K tomu došlo v první vlně kuponové privatizace v roce 1994. Největší podíl akcií získaly investiční fondy. Současně prodal stát zahraničnímu investorovi Welsh Water Int. určený 19% podíl. Tím se SčVK změnily ze státní akciové společnosti na soukromý subjekt. SVS v té době nevlastnila žádné akcie SčVK.

Na vlastnickou společnost (SVS) měl přejít infrastrukturní majetek v účetní hodnotě 8 134 971 tis. Kč. Základní jmění společnosti ve výši 7 395 428 tis. Kč bylo v rámci privatizačního projektu rozděleno takto:
Restituční investiční fond 3%, Nadační investiční fond 1%, bezúplatný převod na obce 87,25%, bezúplatný převod na obce (investice) 8,75%. V průběhu roku 1995 se podařilo dokončit převzetí vodohospodářského majetku od 171 členských obcí v celkové hodnotě 472 685 318 Kč. V podstatě se jednalo o stavby pořizované v tzv. akcích „Z“, vesměs nevalné kvality, a o majetek historický, postavený před rokem 1948.

Souběžně s kuponovou privatizací probíhala jednání SVS s Fondem a ministerstvy o přidělení části akcií dosud spravovaných Fondem národního majetku. SVS vypracovala podnikatelský záměr a získala širokou podporu starostů akcionářských obcí. Vláda proto revokovala původní záměr rozdělení akcií provozní společnosti ve prospěch SVS. V únoru 1997 se tak SVS zařadila mezi významné akcionáře provozní společnosti s podílem 13%. V roce 1998 posléze SVS odkupuje od investičního fondu Expandia 14,9% akcií a s dalšími od drobných akcionářů se stává druhým největším akcionářem s podílem 34,74%.

Díky pokračující snaze o posílení vlivu SVS v provozní společnosti ve prospěch svých akcionářů se vztah mezi SVS a ostatními velkými akcionáři, investičními fondy a velšskou vodárenskou společností, vyhrotil. Ti posléze nabídli své podíly akcií k prodeji, jenž se uskutečnil v Londýně 7. 4. 1999. Nejvyšší nabídku podala Compagnie Générale des Eaux (CGE, později Vivendi, dnes Veolie) a získala 43,16% podíl v SčVK.

Vzápětí začalo složité jednání mezi představenstvem SVS a vedením evropské divize CGE o řízení, kontrole a podnikatelském směřování SčVK. CGE deklarovala zájem o dlouhodobou smluvní stabilizaci, která zajistí návratnost investice a možnost prezentace kvality a solidnosti služeb pro případné další akvizice v Čechách. SVS požadovala možnost kontroly veškerého podnikání SčVK, kontrolu rozdílení zisků, ovlivňování kvality provozu a soulad dlouhodobého podnikatelského plánu SVS s ročními provozními plány. Výsledek jednání v podstatě platí dodnes. Další roky byly věnovány zvyšování efektivity a produktivity společnosti. Ačkoliv hodnota provozovaného majetku se zvýšila téměř na dvojnásobek, snížil se stav zaměstnanců SčVK z původních 3600 na současných 1830. Reorganizací se postupně snížil počet provozních závodů z deseti na současné tři. Současný stav akcií SčVK je SVS 49,1%, CGE (Veolia) 50,1% a drobní akcionáři 0,8%.SVS tak již v průběhu několika prvních let své existence dosáhla zajištění významného vlivu v provozní společnosti a může proto poukázat na pozitivní trendy – zvyšování nájemného pro SVS, které se v plné výši reinvestuje do majetku, a zároveň růst objemu oprav, které realizuje provozní společnost SčVK.

SVS má letos za sebou 20 let úzké spolupráce se svými akcionáři, dnes již 458 severočeskými městy a obcemi. Jejím obsahem a cílem je v rámci ekonomických možností co nejlépe naplňovat potřeby měst a obcí v oblasti správy a rozvoje vodohospodářského majetku, v zájmu životního prostředí a kvality života obyvatel Libereckého a Ústeckého kraje.

Foto: SVS


Zdroj: SVS

Zdroj: SVS

Doporučujeme