Další rekonstrukce čistírny na severu Čech – v Postoloprtech

Severočeská vodárenská společnost včera slavnostně zahájila další ze svých investičních akcí – rekonstrukci čistírny odpadních vod v Postoloprtech s rozpočtem téměř 55 milionů korun (vč. DPH).

6 min. čtení

Čistírna odpadních vod (ČOV) je určena na čištění odpadních vod pro město Postoloprty, které je odkanalizováno jednotným kanalizačním systémem zakončeným čerpací stanici odpadních vod Draguš a gravitačním přítokem na čistírnu odpadních vod Postoloprty. Oba objekty jsou ve špatném technickém stavu a mají nedostatečný objem. Navíc při velké vodě v Ohři dochází k jejich zaplavování vlivem netěsností ochranných hrází, kanalizace i vlastních objektů. Čistírna odpadních vod s kapacitou 4 500 ekvivalentních obyvatel byla uvedena do provozu v roce 1972 a přes postupné doplňování technologie je dnes již zastaralá. Projekt řeší kompletní rekonstrukci ČOV s mechanicko-biologickým dvojlinkovým provedením.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce ČOV Postoloprty rovněž spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Zastaralá technologie ČOV neodpovídala požadavkům nové legislativy. Použití moderních technologií bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ohři. Zároveň s rekonstrukcí technologie provedeme nezbytná protipovodňová opatření.“

„Rekonstrukce ČOV Postoloprty bude realizována za provozu stávajícího zařízení čistírny. Proto bude rekonstrukce náročná zejména na koordinaci postupu prací s provozovatelem čistírny tak, aby nedocházelo k narušení čisticího procesu. Jsem přesvědčen, že zkušenému kolektivu pracovníků naší společnosti spolu s osvědčenými dodavateli technologického zařízení se podaří dílo zdárně a včas dokončit ke spokojenosti investora,“
doplňuje za společnost Rekultivace Ústí nad Labem její jednatel Ing. Radko Vrbík.

Celkový finanční objem stavby je 45,805 milionů korun (bez 20% DPH). Severočeská vodárenská společnost bude stavbu v celém rozsahu financovat z vlastních zdrojů. Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s. r. o.

Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 2. 2011 a stavební práce byly zahájeny do 14 dnů od předání. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Odstávky jsou plánovány pouze minimální, na přepojování technologických uzlů. Podle smlouvy má být stavba dokončena do 30. dubna 2012. Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek v trvání 72 hodin bude zahájen roční zkušební provoz zrekonstruované čistírny odpadních vod.

Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, kde žije 1,14 milionu obyvatel (1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod). Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 457 severočeských měst a obcí.

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS je letos plánován ve výši 1,314 miliardy korun. Částka na investice se dělí v poměru: dvě třetiny na strategické investice a třetina na obnovu stávajícího majetku.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme