SVS pokračuje v obnově infrastruktury, tentokrát v Hrušovanech

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Bílence – Hrušovany, prováděná bezvýkopovou technologií, zlepší v Hrušovanech zásobování pitnou vodou.

3 min. čtení

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Těžiště aktivit Severočeské vodárenské společnosti se přesouvá z oblasti čištění odpadních vod a odkanalizování na realizaci opatření k zajištění kvality a distribuce pitné vody. Rekonstrukce téměř kilometru vodovodního přivaděče přispěje do budoucna k bezporuchovým dodávkám pitné vody pro přibližně 250 připojených obyvatel obce Hrušovany.“

Obec Hrušovany je zásobována z dolního vodárenského pásma Chomutov. Na stávajícím přivaděči do obce Hrušovany je posilovací stanice Bílence, která zvyšuje tlak v přivaděči. Přivaděč z PVC byl uveden do provozu roku 1976. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně původního PVC potrubí za odolný vysokohustotní polyetylén (HD-PE) o průměru 160 mm v délce 445 metrů a o průměru 150 mm v délce 545 metrů, celkem tedy 990 metrů. Trasa přivaděče je vedena převážně ve volném terénu s dvěma podchody pod řekou Chomutovkou a bezejmenným potokem. Vzhledem ke špatné prostupnosti území, kde jsou pozemky ve vlastnictví řady subjektů, bude zde stavba provedena bezvýkopovou metodou, tzn. řízeným podvrtem.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 4,4 milionů korun
(vč. 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2011. Stavební práce byly zahájeny o týden později. Termín jejich dokončení je stanoven do 30. listopadu 2011.

Foto: Wikipedie, Salim2, licence GNU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme