SVS odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Železném Brodu

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Jablonecku další letošní plánovanou investiční akci – odstraňuje nevyhovující kanalizační výusť v Železném Brodu, v Poštovní ulici.

6 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: : „V rámci této investiční akce SVS budou odpadní vody z objektů v Poštovní ulici, dosud vypouštěné bez přečištění do Jizery, přepojeny na stávající kanalizační systém města, zakončený na místní čistírně odpadních vod.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační stoka v Poštovní ulici je z betonu vejčitého profilu 400/600 mm. Byla vybudována roku 1940. Odvádí odpadní vody z rodinných domů, pošty a dvou objektů k podnikání bez přečištění do Jizery, proto SVS o proto rozhodla o realizaci opatření, jež tuto nevyhovující situaci vyřeší. V přepočtu jde o znečištění v objemu 38 EO (ekvivalentních obyvatel). Stávající kanalizace se nachází v těsné blízkosti vodovodu z PVC z roku 1997.

Nově bude vybudován úsek kanalizace z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 119,5 metrů. Bude zakončen v železobetonové kmenové stoce vnitřního průměru 600 mm na Jiráskově nábřeží. Součástí stavby bude přepojení stávajících pěti kanalizačních přípojek na trase, přeložení plynovodu 
a plynovodních přípojek a vybudování tří nových revizních šachet v trase nové kanalizace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z kategorie strategických investic pro okres Jablonec nad Nisou. Pro rok 2013 je zde naplánován celkový objem investic 163 milionů korun bez DPH, z toho 65 mil. Kč představují strategické investice (např. i rekonstrukce úpravny vody Bedřichov) a 98 milionů Kč je určeno pro 20 staveb na obnovu majetku.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.
 

Kontakt:Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Luděk Kovář, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme