Stavební práce na Jaktarce běží v plném proudu

Rekonstrukce Jaktarky, která protéká opavskou městskou částí Jaktař a slouží k zabezpečení soustavy rybníků v obci Stěbořice a vodní nádrže Nový Dvůr, je v plném proudu. Rekonstrukci provádí s. p. Povodí Odry, přijde na zhruba 42 milionů korun a její dokončení je plánováno na letošní září.

6 min. čtení

Hlavním cílem stavebních úprav je zajištění protipovodňové ochrany městské části Opava-Jaktař. Vodní tok Velká je pravostranný přítok vodního toku Opava. Slouží k zabezpečení soustavy rybníků v obci Stěbořice a zároveň se na něm nachází vodní nádrž Nový Dvůr. Tento vodní tok dále protéká městskou částí Jaktař, odkud vznikl jeho lidový název – Jaktarka. Jedná se o vodní tok, který byl k 1. lednu 2011 převzat do správy státního podniku Povodí Odry od zaniklé Zemědělské vodohospodářské správy.

Stávající rekonstrukce Jaktarky (ř. km 0,220–1,860) byla zahájena 31. října 2012. Hlavním cílem této investiční akce je zajištění protipovodňové ochrany městské části Opava-Jaktař. „Podstatou protipovodňového opatření je převedení navrhovaného průtoku v intravilánu této části města na průtok 18,80 m3/s, což odpovídá dvacetileté vodě. Úprava koryta tohoto vodního toku spočívá zejména v rekonstrukci stávající kynety, která bude opevněna patkou z kamenné rovnaniny a její dno bude stabilizováno dvojitými dřevěnými prahy. Další stavební práce budou zaměřeny na sanaci a vybudování nových betonových a gabionových zdí. Součástí díla bylo i rozsáhlé mýcení stávajících porostů, které bránily průtočnosti koryta. Tato akce si vyžádá i několik přeložek inženýrských sítí, a to z toho důvodu, že od mostního objektu v ulici Žižkově dojde k prohloubení dna o 0,70–1,0 metru,“ říká k probíhající rekonstrukci investiční ředitel s. p. Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Financování výše uvedené stavební akce je zajištěno z programu Ministerstva zemědělství ČR „129 120 Podpora prevence před povodněmi II“. Náklady stavebních prací jsou řádově okolo 42 milionů Kč a ukončení je plánováno na 30. září 2013.

„Přestože v úseku ř. km 1,330–1,800 bylo v padesátých letech 20. století koryto toku upraveno pro akumulaci vody pro případ požáru, bylo zjištěno, že v širokém korytu s malým spádem docházelo ve výše vymezených místech k jeho velkému zanášení a kvůli této skutečnosti následně stoprocentně nesplňovalo funkci protipožární nádrže. Z těchto důvodů došlo k nové úpravě vodního toku, která spočívala především v odstranění stavidel. Ani tato úprava však nezajistila razantní navýšení spádu, takže bylo nutné přistoupit k úpravám, které probíhají v současnosti,“ dodává na závěr Miroslav Janoviak.

 

Zdroj: Wikipedia, Ladin, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme