Aktuálně: SOVAK ČR k regulaci

Zajištění bezproblémového čerpání dotací EU do vodohospodářské oblasti a rovný přístup ke všem žadatelům jsou dlouhodobě priority sdružení Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR). Dnes Vám přinášíme AKTUALIZOVANÉ stanovisko sdružení k otázce regulace vodáren.

8 min. čtení

S velkým znepokojením proto sledujeme přístup Ministerstva životního prostředí, které si vytklo za cíl návrh na regulaci vodárenství vč. zahrnutí tohoto požadavku do programového prohlášení vlády a to právě v souvislosti s čerpáním dotací EU. Podnětem pro tento návrh má být údajný požadavek Evropské komise. Zde se však jedná o jednoznačně chybnou interpretaci, neboť tzv. ex ante kondicionalita (tedy předběžná podmínka, jejímž splněním je podmíněno schválení prostředků do dalšího programového období Operačního programu životního prostředí) určuje, že buď bude zřízena nezávislá regulační instituce nebo bude pokračováno v implementaci principů, zakotvených v Příloze č. 7 Operačního programu životní prostředí 2007-13. Aktualizace a zjednodušení stávající dokumentace, rozvádějící Přílohu č. 7 (zejména zrovnoprávnění všech žadatelů, odstranění byrokratických požadavků a povinná aplikace nástrojů, které jdou výrazně nad rámec vlastní Přílohy č. 7) je vzhledem k řadě důvodů realističtější formou naplnění podmínky. I formální výstup z projednání podmínek OPŽP pro další programovací období v lednu 2014 s Evropskou komisí tento fakt jednoznačně potvrzuje.

SOVAK ČR opakovaně hodnotí současnou míru regulace vodárenství za více než dostatečně komplexní. Nejnovější zpřísnění podmínek stanovení cen vodného a stočného ze strany Ministerstva financí, výrazné zpřísnění podmínek pro vlastníky i provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací, prosazené v novele zákona 
o vodovodech a kanalizacích a v připravované novele prováděcí vyhlášky, striktní podmínky pro příp. výběr provozovatelů vodovodů a kanalizací v koncesních řízeních, které jsou svým rozsahem zcela unikátní v celé EU nebo požadavky na přísnější limity pro kvalitu vypouštěných odpadních vod či dodávaných pitných vod než je požadováno ve směrnicích EU, jsou jasnými důkazu již velmi přísné regulace. Řada dostupných studií a materiálů jak ze strany Ministerstva životního prostředí, tak i Ministerstva financí nebo SOVAK ČR tyto skutečnosti potvrzují.

V této souvislosti je ovšem vhodné podotknout, že by samozřejmě pro vodohospodářské subjekty bylo optimální, pokud by byly sjednoceny veškeré stávající regulatorní povinnosti pod jeden subjekt – nicméně takový proces je v podmínkách ČR časově i technicky nereálný. Stávající kompetence jednotlivých oborových regulátorů (např. Ministerstva zemědělství, financí, životního prostředí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj….)
a požadované odbornosti na jejich straně a ohromný počet subjektů, které by byly centrálně regulovány (více jak 2500 provozovatelů a 5700 vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací oproti např. 19 regulovaným vodohospodářským podnikům ve Velké Británii), jsou pro tyto úvahy zcela zásadní.

Ing. František Barák
předseda představenstva SOVAK ČR

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 113 řádných členů a 139 členů mimořádných. Členové SOVAK ČR zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel a odvádějí a čistí odpadní vody 8 mil. obyvatel v České republice.


Zdroj: Ing. František
Barák

Zdroj: Ing. František Barák

Doporučujeme