Společnost SmVaK zavádí certifikovaný systém zvyšování energetické účinnosti

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava implementovala energetickou politiku a identifikovala jednotlivé aspekty nakládání s energiemi, které bude dále pravidelně monitorovat a analyzovat. Byly stanoveny cíle, jakých úspor a v jakých oblastech lze při nakládání s energiemi dosáhnout.

5 min. čtení

Práce na přípravě potřebné dokumentace a zpracování jednotlivých procesů trvaly od podzimu 2015 do jara 2016. Následoval dvoustupňový certifikační audit zavedení normy ISO 50001:2012, který realizovala společnost TÜV Slovakia. Společnost SmVaK je teprve druhou vodohospodářskou společností v České republice, která danou normu implementovala.

Vodohospodářská společnost se rozhodla implementovat normu ČSN ISO 50001. Chce detailně monitorovat nakládání s energiemi a zvyšovat energetickou efektivitu svých provozů.

„Jako společensky odpovědná firma usilujeme o to, abychom minimalizovali vliv naší činnosti na životní prostředí. Jedním z aspektů je pochopitelně co nejefektivnější nakládání s jednotlivými typy energií, které jsou nezbytné pro výrobu pitné vody a odvádění, respektive čistění vody odpadní. Mohli jsme v této oblasti s ohledem na novou legislativu zvolit jiné typy řešení jako například rozšíření stávajícího systému ISO 14001 environmentálního managementu o část energetických auditů. Nakonec jsme se přiklonili ke komplexnímu přístupu certifikace normy energetického managementu akreditovaným subjektem. A jsme rád, že jsme tento náročný proces dokázali zvládnout. V dalších letech očekávám jednoznačné přínosy ve zvyšování efektivity při využívání energií, což s sebou nese dvojnásobně pozitivní efekt – ekologický i ekonomický,“ vysvětluje generální ředitel společnosti SmvaK Ostrava Anatol Pšenička.

Ve společnosti SmVaK jde fakticky o doplnění a rozšíření stávajícího integrovaného systému řízení například o změny ve stávajícím způsobu sledování spotřeby energií, což ve svém důsledku povede k postupné optimalizaci jejich využívání. Nový systém klade vyšší nároky na energetiky a je nastolena větší zainteresovanost provozovatelů energetického hospodářství na energetické účinnosti, protože jsou stanoveny energetické cíle, cílové hodnoty a programy.

Že to společnost SmVaK myslí s odpovědným přístupem k životnímu prostředí vážně, dokazuje například také to, že v letošním roce v souladu s normou ČSN ISO 14064-1 popsala svou uhlíkovou stopu a realizuje kroky vedoucí k jejímu snižování.
Společnost také provozuje sedm malých vodních elektráren, které v provozech úpraven pitné vody nebo vodojemů využívají hydroenergetický potenciál vody, díky čemuž například v roce 2014 nemuselo podle certifikovaného auditu vzniknout 1 884 tun CO2. V současnosti analyzuje technické a ekonomické možnosti výstavby dalších tří těchto zařízení.
Společnost také provozuje v areálech čistíren odpadních vod kogenerační jednotky. Díky výrobě elektřiny v nich nevzniklo v roce 2014 2 161,6 tun CO2. Využitím bioplynu pro výrobu tepla nemusela společnost do ovzduší vypustit 1 428,3 tun CO2.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme