SOVAK: ČR potřebuje koncepci vodohospodářské politiky reagující na klimatické změny

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) oceňuje přijetí rámcového dokumentu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,“ jehož cílem je reagovat na předpokládané extrémy počasí především zlepšením zadržování vody v krajině. 

5 min. čtení

Za stejně důležitý dokument ale SOVAK ČR považuje také dlouhodobou vodohospodářskou koncepci ČR, která by také stanovila s ohledem na klimatické změny i nutná opatření v oblasti zajištění zásobování obyvatel ČR pitnou vodou.

 

V současné době vychází vodohospodářství z „Koncepce vodohospodářské politiky ministerstva zemědělství do roku 2015,“ ke které zatím neexistuje navazující dokument. Uvedená koncepce je navíc v mnoha směrech překonaná. „Spíše než o koncepci jde o materiál popisující stav našeho oboru, který dostatečně nezohledňuje klimatické změny a nemá ambici koordinovat kroky a opatření jednotlivých ministerstev, která ovlivňují vodohospodářství v naší zemi. Dělené kompetence v oblasti vodního hospodářství přitom způsobují nemalé komplikace, a proto by bylo žádoucí, aby byla vodohospodářská koncepce pojata obdobně nadresortně, jako dokument týkající se prevence sucha a povodní, který schválila česká vláda. Vyzýváme proto ministerstvo zemědělství, aby se takovým dokumentem ve spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami začalo urychleně zabývat,“ zdůrazňuje předseda představenstva SOVAK ČR František Barák.

K tomu, aby ČR zajistila koordinaci mezi státní správou a dalšími zúčastněnými stranami s cílem zefektivnit opatření při naplňování evropské Rámcové směrnice o vodě („Směrnice“), vyzývá naší zemi i Evropská Komise (EK). Ta vydala pro oblast vodohospodářství v ČR soubor doporučení, která se mimo jiné týkají zlepšení monitoringu znečištění vod nebezpečnými látkami, odstraňování těchto zátěží či zajištění metodiky minimálních zůstatkových průtoků v souladu s uvedenou Směrnicí a dobrým ekologickým stavem vod. EK také doporučuje provést úplnou ekonomickou analýzu používání vody včetně výpočtu environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje vody a doporučuje přehodnotit přístup ČR k osvobození od poplatků za vodu vč. zahrnutí této problematiky do plánů povodí.

Plošné zajištění dostatku pitné vody v odpovídající kvalitě považuje SOVAK ČR za klíčový strategický a veřejný zájem. „K tomu je však nutný odpovídající legislativní rámec, jehož součástí musí být i kontrola účelné obnovy vodohospodářské infrastruktury a provázanost péče o zdroje pitné vody s péčí o zdroje vody jako takové,“ konstatuje František Barák. 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme