SOVAK ČR: Nově navrhované zákony mohou ohrozit sociálně únosnou cenu vody

Plánované zvýšení poplatků za odběr podzemních vod nebude mít zásadní vliv na ochranu podzemních zdrojů pitné vody. Na základě aktuálních možností zásobování obyvatel České republiky pitnou vodou je o tom přesvědčeno Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

6 min. čtení

Postupné navyšování poplatků navrhuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v novele zákona č.  254/2001 Sb., o vodách. Zvýšením poplatků ale dojde pouze ke zvýšení plateb za vodné pro tu část obyvatel České republiky, kteří jsou odkázáni na podzemní zdroje vod. Ze „Zpráv o kvalitě pitné vody“, které každoročně vydává Státní zdravotní ústav (SZÚ) vyplývá, že počet obyvatel zásobovaných výhradně vodou z podzemního zdroje přesahuje čtyři miliony občanů. Pro drtivou většinu těchto obyvatel nelze zajistit zásobování pitnou vodou jiným způsobem, bez výrazné investice do infrastruktury. V těchto oblastech přinese schválení této novely vodního zákona v nejbližších letech nárůst plateb za vodné jen z důvodu zvýšeného poplatku za odběr podzemních vod až o více než 6,5 Kč za m3 (dopad pro zákazníka je o cca 60 procent vyšší než pouhý nárůst poplatků). Konkrétně návrh MŽP předpokládá, že v roce 2017 vzroste stávající poplatek za odběr m3 podzemních vod ve výši 2 Kč na 3 Kč a dále se bude postupně navyšovat na 6 Kč za m3 v roce 2022.

Zvýšení poplatků za odběr podzemních vod však není jediným impulsem k růstu cen vody. Ještě více se do cen promítne růst poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Z analýzy SOVAK ČR vyplývá, že zejména u některých menších lokalit může jít o navýšení plateb za stočné až o 15 Kč za m3 a to díky výraznému zpřísnění požadavků na odstranění dusíku a fosforu.

Proti administrativnímu zvyšování cen vody nevystupuje pouze SOVAK ČR, ale také například Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR i odborové organizace. Přestože přitom zpracovaly tyto a další organizace k návrhu novely zákona více než 350 stran připomínek, předložilo MŽP novelu s rozpory do Legislativní rady vlády.

Kumulací nových legislativních požadavků, které jdou nad rámec povinností stanovených Evropskou unií, hrozí v některých regionech České republiky překročení takzvané sociálně únosné ceny vody, která nemá překročit podíl dvou procent z příjmů obyvatelstva. V současné době sice Česká republika plošně sociálně únosnou cenu vody splňuje (podíl výdajů za vodu se většinou pohybuje mezi 1 až 1,5 procenta), do cen však zatím nejsou započítány nové administrativní a investiční náklady.

SOVAK ČR přitom ochranu podzemních zdrojů pitné vody považuje také za jednu ze strategických priorit. „Zlepšení kvality podzemních vod či zvýšení jejích zásob, ale nedosáhneme tím, že zvýšíme její cenu, ale lepším hospodařením v krajině, zvýšením schopnosti půdy zadržovat vodu a snížením chemického a průmyslového zatížení půdy a krajiny jako celku,“ podotýká ředitel SOVAK ČR Oldřich Vlasák.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Filip Wanner, Ph.D.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme