SMO ČR odmítá novelu vodního zákona

Aktuálním tématem je nyní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedním ze subjektů, který zveřejnil svoje připomínky je také Svaz měst a obcí ČR (SMO  ČR). Pojďme se podívat na jejich zdůvodnění.

16 min. čtení

Svaz měst a obcí ČR je toho názoru, že předložená novela se věnuje hlavně zvyšování poplatků, aniž by zajišťovala efektivní využití těchto prostředků pro systematické zlepšování vodního hospodářství v ČR či potřebné zajištění financování opatření pro zmírnění následků sucha a dále radikálním způsobem mění postupy prokazování splnění limitů vypouštění a výběru poplatků.

Všechny navrhované změny jsou natolik zásadního charakteru, že pravděpodobně dojde ke znejistění celého systému. Svaz novelu z důvodů uvedených odmítá jako celek a požaduje její úpravu a nové předložení.

Jelikož SOVAK ČR není oficiálním připomínkovým místem, byly připomínky k zákonu projednány se Svazem měst a obcí a výsledný materiál byl jménem SMO ČR zaslán na MŽP.

SOVAK ČR se zcela ztotožňuje s dále uvedeným materiálem SMO a pro informaci svých členů se rozhodl připomínky k novele zveřejnit také na webových stránkách.

Jaké jsou obecné výhrady SMO ČR k vodnímu zákonu?

Podle Ministerstva životního prostředí je cílem novely zvýšení poplatků za vypouštění odpadních vod a motivace znečišťovatelů ke zlepšení čištění odpadních vod. Zlepšení čištění na stávajících technologiích je možné jen instalací dosud nepoužívaných nových technologií s řádově vyššími investičními i provozními náklady, které není možné získat jinak než násobným zvýšením stočného. Motivační úloha nových poplatků nebude mít žádné účinky na zlepšení čištění odpadních vod, protože platit budou všichni, prakticky bez možnosti jejich významného snížení.

Ve skutečnosti jde tedy o nové daně a to z odběru pitné vody z veřejných zdrojů, protože stočné je fakticky fakturováno v objemu odebrané pitné vody. Těchto daní jsou zproštěni ti, kteří využívají k zásobování pitnou vodou vlastní zdroj pitné vody a čistí odpadní vody individuálně. Motivace dnešních odběratelů pitné vody a producentů odpadních vod, využívajících veřejné kanalizace k přechodu na individuální řešení, je z mnoha důvodů chybná. Tuto motivaci neoslabí ani snížení hranice za neplacení za odběr podzemní a povrchové vody na polovinu. Nadto bude touto úpravou oslabena motivace k napojování zejména na centrální čištění vod.

V Evropském kontextu jde o zavedení unikátních daní, které spolu s rovněž nevídanou výší DPH ze stočného staví ČR do čela zemí významně vydělávajících na hromadném odvádění a čištění komunálních odpadních vod. Účelné využití této nové daně Státním fondem životního prostředí není pravděpodobné, protože SFŽP nedokázal využít do vodovodů a kanalizací mnohem větší zdroj – cílené dotace z EU za minulé plánovací období. A podle nastavení příslušných operačních programů pro vodovody a kanalizace to nedokáže ani v současném plánovacím období. Jde tak především o budoucí existenční zajištění zdrojů pro SFŽP pro případ, že ukončí EU dotace do této oblasti.

Zavedení těchto „daní z pitné vody“ povede k dalšímu snižování spotřeby pitné vody, která je v ČR již dnes velmi nízká, pod hranicí doporučovaných hygienických minim. Tím dojde k dalšímu snižování využití dnes vybudované infrastruktury pro akumulaci povrchových vod jako zdrojů pro úpravu pitné vody (dnes je využití sotva 50 %).

Desetinásobné zvýšení poplatku za objem vypouštěné odpadní vody, který je už i za současného stavu kuriózní, protože provozovatel veřejné ČOV platí i za vyčištěné odpadní vody, které mu zákon přímo zakazuje producentům fakturovat. Nová definice odpadní vody, která za ni pokládá směs splaškové a srážkové vody v jakémkoli poměru, zpoplatňuje veškerou srážkovou vodu na odlehčeních jednotné kanalizace a to nejen množství, ale i látkové znečištění. Tím se stane jednotná kanalizace ekonomicky neprovozovatelná.

Vyvolaná nová investiční výstavba v oblasti odvádění odpadních vod si vyžádá značné náklady na přestavbu dosud jednotných kanalizačních systémů na systémy oddílné, tzn. výstavbu zcela nových splaškových kanalizací. Brzy se však ukáže, že dešťové vody z center měst je nutné čistit, což vyvolá další investiční náklady. Tyto náklady budou muset hradit obce ze svých rozpočtů. Financování ze zvýšeného stočného bude možné pouze v některých případech, které vlastníci obhájí před regulačními orgány. Už dnes je z hlediska regulace cen diskutabilní, zda je možné zahrnovat všechny náklady na odvod srážkových vod do nákladů na stočné. Podmínka, že dešťové kanalizace budou také zdrojem příjmů, nebude často splněna.

Zcela novým důsledkem navrhovaného znění novely je další znepřehlednění funkcí vodoprávních orgánů, ČIŽP a podniků Povodí a nově SFŽP. Podniky Povodí jsou stavěny stále více do pozice kontrolních a správních orgánů na úkor stání správou pověřených vodoprávních orgánů a ČIŽP.

Rozhodnutí o udělení exkluzivity laboratořím Povodí na rozbory vypouštěných odpadních vod z ČOV neznamená žádnou úsporu nákladů pro jejich provozovatele, jak uvádí předkladatel návrhu zákona. Dle § 38 odst. 6 předkládané novely je provozovatel i nadále povinen měřit množství a míru znečištění vypouštěných odpadních vod a tyto údaje předávat příslušnému vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Kromě toho musí provozovatel provádět rozbory vypouštěných odpadních vod zejména z provozních důvodů (operativní řízení provozu ČOV), ale i dalších zákonných důvodů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Jedná se tedy o dublování funkce dnešních akreditovaných laboratoří provozovatelů ČOV za peníze ze zvýšeného stočného.

Vzhledem k popsaným dalekosáhlým důsledkům nabytí účinnosti novely zákona o vodách v předloženém znění na celý obor vodovodů a kanalizací je nutné o něm vést rozsáhlou odbornou a veřejnou diskuzi a to i o tom, zda je společensky žádoucí, aby byly:

  • zavedeny nové daně z odběru pitné vody
  • podniky a obyvatelé motivováni k individuálnímu zásobování pitnou vodou a k individuálnímu čištění odpadních vod na úkor veřejných vodovodů a kanalizací
  • plošně rušeny jednotné kanalizace a nahrazovány oddílnými
  • státní orgány ve svých funkcích nahrazovány podniky Povodí a SFŽP, tedy organizacemi, jejichž provoz má být financován dodatečnými zdroji, které mají být výnosem z novely. Přičemž jde o instituce v Evropě zcela unikátní.


Detailní přehled všech připomínek SMO ČR naleznete na internetových stránkách SOVAK ČR


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme