Slovenské vodárenství – žádná konkurence, přísná regulace cen

Pro dnešní vodárenství na Slovensku je charakteristická absence konkurence, a to navzdory skutečnosti, že na trhu působí několik subjektů.

8 min. čtení

Model transformace státních podniků vodáren a kanalizací schválila vláda SR v září 1994. Transformační proces probíhal až do roku 2003, kdy došlo k jeho završení.

Na Slovensku podléhá vodárenství zákonu č. 442/2002 „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“, který definuje veřejné vodovody a veřejné kanalizace a upravuje podnikání v této oblasti. Na základě této právní normy mají provozovatelé povinnost připojit k vodovodu či kanalizaci kohokoli, kdo o tuto tzv. „univerzální službu“ požádá, je-li to technicky možné. Zákon rovněž podřizuje soukromé subjekty obcím, které svými nařízeními upravují provozování vodovodů a kanalizací.

Subjekty podnikající ve vodárenství se tedy neřídí pouze platnými předpisy, jež regulují podnikání, ale i zvláštními předpisy, jež regulují vybraná odvětví. A samozřejmě musí dodržovat také pravidla stanovená samosprávou v místě, kde chtějí podnikat. Výsledným efektem tohoto postupu je decentralizace, která deleguje odpovědnost za zásobování vodou na samosprávu, která je akcionářem vodárenských společností.

Mezi klíčové instituce pro regulaci vodárenství na Slovensku patří Ministerstvo životního prostředí SR (MŽP) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je v SR ústředním orgánem státní správy pro tvorbu a ochranu životního prostředí včetně vodního hospodářství, ochrany jakosti a množství vody, ekologických aspektů územního plánování, odpadového hospodářství a posuzování vlivů na životní prostředí. Do oblasti působení ÚRSO ve vztahu k vodárenství spadá především regulace cen za dodávku pitné vody a za odvod a čištění odpadní vody, vytváření a podpora prostředí blízkého konkurenčnímu, ochrana spotřebitele, ochrana podnikatele, aby dosáhl přiměřené návratnosti investic, podpora působení tržních sil v síťových odvětvích, zabezpečení spolehlivé a kvalitní dodávky zboží a služeb a regulace ceny vody.

Stanovení ceny vodného a stočného má dle zvláštního předpisu na starosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten stanovuje vzorec pro výpočet regulované ceny. Na základě tohoto vzorce může podnikatelský subjekt do ceny zahrnout oprávněné náklady a přiměřený zisk. V roce 2006 ÚRSO ukončil několikaletý postupný proces odstraňování křížových dotací mezi skupinami odběratelů a producentů. Schválené ceny na rok 2007 byly poprvé jednotné pro všechny odběratele. Cenová regulace pro rok 2008 spočívala v přímém určení maximální ceny a určení způsobu výpočtu maximální ceny. Pro regulační rok 2007 platily vedle pevných cen za výrobu, distribuci a dodávku pitné vody a za odvod a čištění odpadní vody také maximální ceny pro regulované subjekty, jejichž plánovaná výroba a dodávka pitné vody, resp. plánované množství odvedené odpadní vody, bylo pro daný rok méně než 100 000 m3. V rámci regulace byla aplikována nákladová metoda s omezením meziročního růstu vybraných oprávněných nákladů a důsledným posuzováním opodstatněnosti nelimitovaných nákladů uplatňovaných v kalkulacích cen na rok 2008.

Cena vodného a stočného v roce 2009 činí na Slovensku 2 EUR za m3, tedy 62 Sk.
Denní průměrná spotřeba vody v přepočtu na obyvatele je 109 l. Spokojenost zákazníků s poskytovanými službami dosáhla dle posledních výzkumů cca 53 %, což je mírný evropský podprůměr. Nespokojených odběratelů je téměř 9 %, což je z celoevropského hlediska vyšší hodnota.
(mpa)

Doporučujeme