Sedlčany se potýkají s nedostatkem pitné vody, evropské dotace jsou však v nedohlednu

Osmitisícové město Sedlčany je centrem Středního Povltaví. Přesto však již 15 let bojuje s nedostatkem pitné vody. Příčiny netkví v klimatu, ani je nezpůsobují dlouhá období sucha. Důvodem jsou vodohospodářské změny v daném území.

10 min. čtení

Sedlčany řeší problém s pitnou vodou dlouhodobě. Od roku 1993 je odstaveno prameniště v údolní nivě v Luční ulici, které mělo výkon kolem osmi vteřinových litrů. Tento zdroj městu citelně schází. Město je zásobováno převážně vodou z potoka Mastník, která prochází úpravou v Kosově Hoře. Zásadní problém však nastává v létě, kdy je průtok vody v potoce nízký. Na druhé straně přívalové srážky a povodně negativně ovlivňují kvalitu vody. Z hlediska nároků na povrchové zdroje vody tak potok Mastník nevyhovuje současným evropským normám. Dnešním standardům nevyhovuje ani místní úpravna vody, která byla postavena v 60. letech jako dočasná stavba.

„Na zajištění dostatku pitné vody v našem městě je závislý dnešní život, ale i další rozvoj města, realizace nových rozvojových zón, uspokojení potřeb stávající i nově vznikající podnikatelské sféry, výstavba nových bytů apod.,
uvedl starosta Sedlčan Ing. Jiří Burian.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v roce 2001 rozhodlo Ministerstvo zemědělství připojit Sedlčany na vodárenskou soustavu Želivka. Město na vlastní náklady nechalo zpracovat projekt na zbudování 35 kilometrů dlouhého přivaděče vody, na jehož trase by měly být také dva vodojemy, a pustilo se do komplikovaných jednání o souhlas všech vlastníků dotčených pozemků, kterých je na trase přes 240.

Rozpočet celého projektu vyšel zpočátku na 300 – 350 mil. Kč. Postupem času, kdy stavba není realizována, však výše předpokládaných nákladů rapidně narůstá a v současné době činí již kolem 440 mil. Kč.

Sedlčany nejsou schopné takto náročnou investici pokrýt z vlastních zdrojů, neboť trojnásobně převyšuje kompletní roční rozpočet. S ohledem na vysoké zadlužení města v úvahu nepřipadal ani bankovní úvěr. Z počátku se tedy Sedlčany pokoušely vyjednat pokrytí této investice ze státního rozpočtu. Jejich žádost o zařazení akce do programu Ministerstva zemědělství však byla vrácena pro vysoké náklady.

Jedinou schůdnou variantou pro Sedlčany tak zůstaly evropské dotace. Projekt plně odpovídá parametrům prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), která je věnována zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, konkrétně spadá do oblasti podpory 1.2 – zlepšení jakosti pitné vody. Poskytované dotace z této oblasti pokrývají až 85 % nákladů projektu. Po připočtení 5 % ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) by Sedlčanům zůstalo dofinancovat cca 10%, tedy necelých 45 mil. Kč, což je pro město přijatelné.

Již po vyhlášení 1. Výzvy OPŽP v roce 2007 však byly Sedlčany vyrozuměny, že žádost o evropskou dotaci podat nemohou. Hlavní důvody jsou dva. Předně jsou přijímány pouze projekty, v rámci kterých není v současnosti provozována vodohospodářská infrastruktura a kde podmínky výběru provozovatele budou schváleny SFŽP. Sedlčany by tak byly nuceny zrušit smlouvu s vodohospodářskou společností 1 SčV, a.s., která je uzavřena na dobu určitou do roku 2012, a spolupráce města a provozovatele je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Druhým důvodem je skutečnost, že nárok na podporu mají pouze ty projekty, kde je zároveň realizována stavba kanalizace a čistírny odpadních vod. V Sedlčanech je ovšem oboje hotové.

Jak neutěšená situace v Sedlčanech dopadne nelze v tuto chvíli předjímat. Z uvedeného případu bohužel vyplývá, že se MŽP zcela nezabývá tím, jak funguje samospráva v ČR, jaké rozhodovací procesy jsou z hlediska měst a obcí nezbytné, v jaké finanční situaci se města a obce nacházejí a jak se tato situace vyvine do dalších let, jaká je politická zodpovědnost starostů, rad a zastupitelstev či jak se město může zodpovědně přihlásit o dotaci na projekt, který je klíčový pro jeho dnešní život i pro nejbližší rozvoj, když nezná základní pravidla pro budoucí provozování nové infrastruktury a musí se k nim upsat s rizikem, že je nebude moci vůbec splnit. Může to tedy znamenat snížení či odebrání dotace? Kdo to potom zaplatí? Kdo za to ponese zodpovědnost? A kdoto vysvětlí občanů, kteří se budou potýkat s následky?

„Řešení problémů zásobování obyvatel pitnou vodou, využití vody z hospodářského hlediska a udržení celkového vodního režimu je jistě náročné a složité. Zjednodušme je však legislativně a odstraňme byrokracii – to můžeme ovlivnit v relativně krátké době. Přijímáme-li směrnice EU, transformujme je do národní úrovně srozumitelně a jednoduše. Nepřevádějme je do složitostí, které vyvolávají různé výklady, přístupy a byrokratizaci procesu“,
dodal starosta Sedlčan Ing. Jiří Burian.

(kto)

Doporučujeme