Říhová: Doba kultivace je daná sledovaným ukazatelem

Dnes přinášíme rozhovor s Doc. RNDr. Janou Říhovou Ambrožovou, Ph.D z Vysoké školy chemicko technologické, konkrétně fakulty technologie ochrany přírody. Povídali jsme si o tom, jak vodárenské společnosti testují kvalitu pitné vody a zda je možné s dostupnou technikou mikrobiologické testy urychlit.  

7 min. čtení

Jsou požadavky na kvalitu pitné vody dané zákonem?
Požadavky na kvalitu pitné vody, které jsou zahrnuty v požadavcích evropské směrnice pro pitnou vodu 98/83/ES, byly transponovány do zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a k tomuto zákonu se vztahující vyhlášky č. 252/2004 Sb. (v platném znění). Mikrobiologické a biologické ukazatele včetně jejich limitů jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce 252/2004 Sb. Sledovaných ukazatelů je celkem 10 (Clostridium perfringens, intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C, počty kolonií při 36 °C, mikroskopický obraz – abioseston, mikroskopický obraz – počet organismů, mikroskopický obraz – živé organismy, Pseudomonas aeruginosa). Ukazatele se liší typem limitu určený rizikovostí sledovaného ukazatele – biologického činitele (NMH je nejvyšší mezní hodnota, MH je mezní hodnota a DH je doporučená hodnota) a dále pak samotným limitem, který může být 0 KTJ/100 ml (u rizikových organismů), anebo nenulový u těch méně závažných, indikujících spíše organické znečištění ve vodě.

Jaké typy testů jsou vodárenské společnosti povinny realizovat?

Dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb. (v platném znění) a zjm. pak jejích příloh, jsou akreditované laboratoře, které provádějí stanovení mikrobiologických/biologických ukazatelů kvality pitné vody, povinovány respektovat jednotlivá doporučení, která se týkají např. typu pitné vody (na základě technologie úpravy, zdroje – povrchová nebo podzemní, balená), typu limitu, četnosti provádění odběrů vzorků a následných analýz a doporučené postupy určené pro provádění biologických analýz (ČSN EN ISO normy).

Jak konkrétně probíhají mikrobiologické testy? Jak dlouho je nutné čekat na odečtení výsledků?

Mikrobiologické analýzy vzorků pitných vod jsou uzpůsobeny tak, aby poskytly v co možná nejkratším časovém horizontu adekvátní výsledek. Mikrobiologické zkoušky probíhají na základě tzv. kultivace, která spočívá v tom, že se na základní, specifická anebo selektivní média aplikuje patřičný objem vzorku vody. Tuhá média, nalitá na Petriho miskách, obsahující živiny, které daný mikroorganismus, pokud je ve vodě přítomný, využije pro svůj metabolismus, začne se množit a tzv. zviditelňovat na živném médiu v podobě tzv. KTJ neboli koloniích tvořících jednotky. Doba kultivace je daná sledovaným ukazatelem. Např. indikátory fekálního znečištění, kterými jsou koliformní bakterie a Escherichia coli je možné odečíst po 24 h, intestinální enterokoky po 48 h. Další méně hygienicky závadné ukazatele, např. organotrofní mikroorganismy při 22 °C stanovíme až po 72 h.

Je možné tento proces urychlit? Existuje akreditovaná metoda, která by umožňovala rychlejší zjištění výsledků? Je podobná metoda alespoň ve stádiu výzkumu?

V případě stanovení koliformních bakterií vyhláška č. 252/2004 Sb. umožnuje namísto klasické kultivační metody použít metodu, založené na doplňkovém substrátu Colilert®18/Quanti-Tray, kterou lze zjistit přítomnost koliformních bakterií a Escherichia coli již po 18 h. Tato IDEEX metoda prošla dostatečným výzkumem laboratoří v rámci EU, má certifikaci a výsledky, získané jejím stanovením jsou srovnatelné s kultivačním postupem.

Foto: wikipede, Packa, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme