PVS: Z nájemného letos proinvestujeme 1,419 miliardy korun

Generálního ředitele Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Petra Žejdlíka jsme se zeptali na investice do pražské vodárenské infrastruktury, plány pro letošní rok a stav částí sítí budovaných za socialismu a první republiky.

7 min. čtení

Kolik ročně PVS investuje do obnovy vodárenské infrastruktury v Praze – celkově? Kolik do vodovodních a kanalizačních sítí?
Hlavním zdrojem Pražské vodohospodářské společnosti a.s. na obnovu vodohospodářské infrastruktury je nájemné, které v posledních letech dosahuje zhruba 1,4 mld Kč. Zdroje z nájemného na investice na rok 2015 činí 1,419 mld Kč. Díky nutnosti odstranění povodňových škod v současné době jde cca 55 % zdrojů na obnovu kanalizační sítě, 45 % na obnovu vodovodní sítě. Celková výše zdrojů je nedostatečná na výrazné zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury.

Prosím, uveďte některé příklady realizovaných projektů v tomto roce.
V roce 2015 dle schváleného ročního plánu investic je plánováno celkem 332 investičních akcí. Některé příklady:

– Obnova vodovodního řadu DN 1200, ul. Drnovská, Praha 6 – IN 105.000 tis. Kč

– Dostavba VDJ Uhříněves, Praha 22 – IN 190.000 tis. Kč

– Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9 – IN 130.000 tis. Kč

– Rekonstrukce ČS Flora, Praha 3 – IN 82.000 tis. Kč

– Rekonstrukce kanalizace – IV.etapa, ul. Českobrodská, Praha 9 – IN 200.000 tis. Kč

– ÚČOV – zvýšení capacity odvodňování kalu a hygienizace – IN 137.000 tis. Kč

– PČOV Miškovice – modernizace – IN 169.000 tis Kč

Ve kterých částech Prahy je infrastruktura v naprůměrném a naopak podprůměrném stavu? Je například prvorepubliková infrastruktura v lepším stavu než ta, která se budovala za socialismu?
Z hlediska stavu vodovodní a kanalizační sítě nelze jednoznačně plošně vymezit v Praze oblasti, ve kterých by se dalo hovořit o podprůměrném nebo naopak nadprůměrném stavebním stavu sítě. Při hodnocení stavu se vychází jednak ze systematických průzkumů sítě a dále z průzkumů, které jsou prováděny dle akutních potřeb jednotlivých provozů (např. při zjištění nadměrného přítoku balastních vod, provozních závad na síti, zvýšené ztráty vody ve vodovodní síti, zvýšená poruchovost,…). Provádí se systematický průzkum kanalizace a vodovodu. Při průzkumech kanalizace se zjišťuje stavební stav stoky, míra jejího poškození, přítoky balastních vod,…Na základě vyhodnocení výsledků průzkumů se zařazují jednotlivé akce do přípravy pro rekonstrukci. Vodovodní síť se vyhodnocuje z hlediska distribučního významu, stáří, poruchovosti, materiálu, způsobu uložení,..

Co se týká otázky, zda je prvorepubliková infrastruktura v lepším stavu než budovaná za socializmu, rovněž nelze jednoznačně odpovědět. Zde záleží hlavně na druhu použitého materiálu(např. polská litina) a dále na způsobu a pečlivosti provedení pracovních postupů při výstavbě.

Obecně lze pouze konstatovat, že v horším stavebním stavu jsou sítě v okrajových částech hl. města Prahy, které byly budovány ještě před připojením těchto částí k hlavnímu městu Praze a byly stavěny v tzv. v akcích Z. Na těchto stavbách záleželo hlavně na tom, kdo a jak pečlivě prováděl dozor při výstavbě. Vlastní stavbu neprováděli často odborníci, a pokud výstavbu dozor nehlídal, tak tomu odpovídá i kvalita provedené stavby.


Zdroj: Jana
Bábíková

Zdroj: Jana Bábíková

Doporučujeme