PVK se zúčastnily protipovodňového cvičení "Troja 2017"

Pražské vodovody a kanalizace v průběhu protipovodňového cvičení Troja 2017 obsluhovaly čerpací místo č. 19 Troja. Čerpací místo se nachází na hradidlové komoře s pracovním názvem U Trojské lávky, která je vybudována na kmenové stoce E. Komora je standardně osazena zpětnou klapkou a protipovodňovým šoupětem.

5 min. čtení

Kmenová stoka E odvání vody z oblasti Palmovky, Libně a části Vysočan. Za provodni je část vod z kmenové stoky E převedena do kmenové stoky F a jí vypouštěna do Vltavy. Zbývající vody přitékající stokou E je nutné po uzavření hradidlové komory U Trojské lávky přečerpávat do Vltavy.

Čerpání zajišťují dvě mobilní čerpadla QI 200 o výkonu 100 l/s a maximální dopravní výšce 15m. Přitékající vnitřní vody z chráněného území jsou nasávány v čerpací komoře na nátokové straně povodňového šoupěte a přes zabudované výtlačné potrubí čerpány za linii ochrany.

V případě povodně vyjíždí k této hradidlové komoře čerpadla za průtoku ve Vltavě 1700 m3/s. Hradidlová komora je uzavírána při průtoku 1800 m3/s a v tuto chvíli přejímá obsluha čerpadla s příslušenstvím a zahajuje čerpání v závislosti na výšce hladiny v čerpací šachtě.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V REŽII PVK

PVK provozují na základě smlouvy s PVS na stokové síti 32 čerpacích míst se stabilním či mobilním čerpadlem. Za normálního stavu zajišťují údržbu a provozuschopnost mobilní a stabilní čerpací techniky včetně jejího příslušenství a související technologie. Tato povinnost zahrnuje mimo jiné provádění pravidelných zkoušek na všech čerpacích místech, které zahrnují provozní kontrolu všech součástí čerpacího místa a trénink obsluhy. Dále PVK provádějí pravidelnou údržbu všech hradidlových komor bez čerpacího místa a kontrolu všech tlakových poklopů za linií ochrany.

V případě povodňové události PVK zajišťují nasazení a provozování protipovodňové techniky na čerpacích místech stanovených povodňovým plánem stokové sítě v povodí ÚČOV/ PČOV Zbraslav. Pracovníci PVK v takovém to případě uzavírají jednotlivé hradidlové komory na stokové síti v závislosti na velikosti průtoku vody ve Vltavě tak, aby nedošlo k zaplavení chráněných oblastí za linií ochrany zpětným vzdutím vody z Vltavy. U hradidlových komor opatřených  čerpacím místem vyjíždí ke komoře předem určená proškolená obsluha s příslušnou technikou a zahajuje provoz čerpacího místa. Veškerá činnost jednotlivých stanovišť je monitorována přes centrální dispečink PVK.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme