PVK odhalují neoprávněné vypouštění srážkových vod pomocí kouře

Někteří majitelé v minulosti podcenili kontrolní možnosti vodárenských provozovatelů a nesprávně napojili srážkové odvodnění na kanalizaci. Domnívali se zřejmě, že je velmi těžké něco podobného odhalit. Pražské vodovody a kanalizace však objevili jednoduchou a velmi účinnou metodu.

3 min. čtení

Pražské vodovody a kanalizace v souvislosti s přetěžováním čerpacích stanic odpadních vod a pobočných čistíren provádějí v Praze systematický průzkum splaškových stok, kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace jednotlivých nemovitostí. Průzkum kanalizačních přípojek u objektů je prováděn tzv. kouřovou metodou. Od roku 2010 byly touto metodou prověřeny oblasti Radotína, Sobína, Křeslic a Kolodějí a bylo nalezeno celkem 62 případů se závadami v odvodnění. V blízkých měsících budou kontroly probíhat i v jiných městských částech.

Zjištěné skutečnosti jsou vyhodnocovány a dokumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou vyzváni k nápravě závadného stavu. Majitelům objektů se zjištěnými závadami v odkanalizování může hrozit i finanční postih do výše 200 000 Kč.

Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme