Případová studie: Chebské zkušenosti s "velkým" projektem

Za tři roky by měla být Ohře ještě čistější. Přispěje k tomu skupinový projekt "Chebsko – environmentální opatření". Své zkušenosti se získáváním evropských dotací shrnuje investor projektu, Chevak Cheb, a. s. Článek byl vytvořen na základě odpovědí ankety Vodarenstvi.cz.

9 min. čtení

O projektu
Skupinový projekt tvoří celkem tři projekty, které budou realizovány na území aglomerací Cheb, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Jsou zaměřeny na intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně. Projekt řeší dále odvedení odpadních vod z území chebské městské části Švédský Vrch a intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních. Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech bude dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka organickými látkami a nutrienty.

Skupinový projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Získání strukturální pomoci z Evropského fondu a podpory ze státního rozpočtu ČR nebylo však ani v tomto případě jednoduché. Od přijetí žádosti 30. 4. 2008 do podepsání smlouvy o poskytnutí podpory trval proces projednávání téměř 3 roky.

Změna kurzu přinesla řadu problémů
V průběhu administrace chebského projektu, který byl v dubnu 2008 předložen jako individuální, vstoupil téhož roku v platnost nový materiál pro použití směnného kurzu. Na základě aktualizovaného přepočtu překročily celkové náklady projektu hranici 25 mil. Euro, projekt bylo tedy dále nutné administrovat jako "velký". Nově tedy podléhal, kromě schválení na národní úrovni, rovněž schválení Evropskou komisí. Touto změnou se bohužel administrativa projektu výrazně zkomplikovala. Bylo nutné zpracovat další požadované dokumenty, projít procesem posuzování expertů JASPERS a schvalovacím procesem Evropské komise. Problémy přinesl také chybějící Finanční model pro smíšené společnosti, sloužící k nastavení cenových tarifů a přiměřenosti zisku. 

Své zkušenosti shrnuje Ing. Michaela Polidarová, ředitelka společnosti Chevak Cheb a. s.: "Proces projednávání a posuzování předložené žádosti byl složitý a velmi zdlouhavý. Náročnost této administrativy byla způsobena především častými úpravami a změnami pravidel. Žadateli však přinášely problémy i formulace pokynů, které nebyly vždy přesně a jasně definovány. Několikrát byla vyžadována aktualizace aktualizací. V průběhu procesu byly na žadatele kladeny další nové úkoly a požadavky. I přes všechna tato úskalí a těžkosti však musím konstatovat, že konstruktivním a vstřícným přístupem s dobrým ekonomickým nastavením splňuje žadatel veškeré předpoklady, aby finanční podporu v OPŽP získal."

Doporučení na závěr
Co by měl státní fond změnit na své práci? "SFŽP změní kvalitu své práce, pokud bude mít srozumitelná, ustálenější a jednodušší pravidla pro posuzování žádostí o dotaci," uvádí ing. Polidarová, ředitelka společnosti Chevak Cheb, a. s. Cílem by dle jejího vyjádření mělo být zrychlení procesu a zjednodušení komunikace s žadateli. Změna by dodala odvahu těm potenciálním žadatelům, které nejasný, složitý a časově i finančně náročný proces předem odradil.

Na Chebsku je projekt aktuálně již v realizaci. Slavnostně byl zahájen 6. října minulého roku. Zhotovitelem je sdružení společností SMP CZ, Metrostav a Algon.

Informace o projektu Chebsko – environmentální opatření

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2010
Ukončení realizace projektu: 1. 4. 2013

Příjemce dotace: CHEVAK Cheb, a. s.
•  Celkové uznatelné náklady: 627 449 594 Kč   
•  Dotace EU: 381 047 497 Kč (61 %)
•  Dotace SFŽP ČR: 22 414 558 Kč (4 %)
•  Příspěvek příjemce dotace: 223 987 539 Kč (35 %)
 
Zhotovitel: Sdružení "Čistý Cheb"
• Vedoucí sdružení: SMP CZ, a. s.
• Účastníci sdružení: Metrostav, a. s., ALGON, a. s.

Správce stavby: Sdružení VRV-INVESTON
• Vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
• Účastník sdružení: INVESTON s. r. o.

Autor zadávací dokumentace: HYDROPROJEKT CZ a. s.

Foto: Wikipedie,Ggonnel, licence GNU


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme