Přijatá novela mění mimo jiné náležitosti smluv o dodávkách vody

Téměř dva miliony odběratelů vody čekají úpravy smluv o dodávkách vody, díky kterým získají mimo jiné podrobnější informace o výpočtu cen vodného a stočného. Vyplývá to z přijatého znění novely zákona o vodovodech a kanalizacích.

11 min. čtení

Přínosem pro odběratele vody je nově také povinnost, podle níž musí vodohospodáři specifikovat dobu výměny vodoměrů. Zákon také zakazuje propojení vodovodu s potrubím z jiného zdroje, například ze studny, což přispěje k omezení rizik snížené kvality pitné vody. Novela ale také stanovuje vlastníkům vodovodů a kanalizací povinnost vytvářet finanční rezervy k obnově vodohospodářského majetku, což zvýší tlak na růst cen vodného a stočného.

Podrobný rozbor nejdůležitějších bodů novely zákona:

 

 • Zákon nově upravuje v § 8 odst. 16, a odst. 17 náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod dosud upravené v prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Vlastník vodovodu a kanalizace (případně provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn) je povinen uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o dodávce vody nebo o odvádění odpadních vod. Zákon nově řeší obsah takových smluv, aby obsahovaly všechny náležitosti dotýkající se identifikace vlastníka vodovodu případně kanalizace, identifikace provozovatele , identifikace odběratele a podmínky jednoznačně určující rozsah parametrů důležitých pro smluvní vztah.
Tím vychází vstříc odběratelům, aby ve smlouvě měli nejen základní informace ale i základní parametry o kvalitě dodávané služby včetně způsobu stanovení formy, ceny a způsobu stanovení ceny , fakturace a záloh a mohli v návaznosti na uzavřené odběratelské smlouvy vyžadovat plnění smluvních parametrů.
Doplnění stávajících smluv mezi provozovateli a dodavateli bude proces velice časově náročný z pohledu počtu smluv (1,9 milionu). Nově uzavírané odběratelské smlouvy musí od 1. 1. 2014 být v souladu s požadavky novelizovaného zákona.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod musí obsahovat alespoň :

 • předmět smlouvy (smlouva na dodávku pitné vody, smlouva o odvádění a čištění odpadní vody),
 • smluvní strany,
 • vlastníka a provozovatele vodovodu, kanalizace
 • vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa,
 • počet trvale připojených osob,
 • stanovení podmínek dodávky, (limity množství dodávané vody a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální),
 • stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění
 • ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů),
 • způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení,
 • způsob fakturace a způsob plateb,
 • možnost změn a doba platnosti této smlouvy.

 

 

 • Zákon nově upravuje v § 8 odst.1, povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit plynulé a bezpečné provozování a vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich využití.

Povinnost vytvářet finanční zdroje na obnovu a dokladovat její realizaci je zaměřena na zajištění provozuschopnosti vlastněného vodohospodářského majetku na úrovni , která zajistí plynulé zásobování odběratelů pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky zákona i v dalších letech. Zajištění plánu financování obnovy a jeho realizace byla přijata za své pouze některými vlastníky. Proto zákon tuto povinnost ukládá všem vlastníkům a neplnění této povinnosti lze sankcionovat.

 

 • Zákon v §11 se doplňuje odst. 2 o technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací se zaměřením především na kvalitu vody.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody např. domovní studny. Toto zpřísnění je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávající kvalitní pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastním zdrojem, který svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale může ohrozit kvalitu dodávané pitné vody v celém vodovodu.

Pokud se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nerespektuje toto ustanovení a propojí jiný zdroj vody s vnitřním vodovodem, který je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu, může jí příslušný orgán státní správy uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč.

 

 • Zákon v § 16 odst. 3 jsou přesněji stanoveny povinnosti, které je provozovatel povinen splnit při výměně vodoměru ve prospěch odběratelů

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem. Vodoměrem registrované množství odebrané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky vody pitné případně odpadní. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu. Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Nově se zavádí povinnost provozovatele oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem s vymezením času v rozsahu max. 3 hod. a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele.

Doplnění povinnosti pro provozovatele umožnit odběrateli jeho přítomnost u výměny vodoměr je v zájmu zkvalitnění služeb pro odběratele.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme