Předběžná závěrečná zpráva – WATENVI, URBIS TECHNOLOGIE

Jak hodnotí BVV a odborníci průběh letošního ročníku?

28 min. čtení

WATENVI tvoří 16. Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE, kterou pořádá Sdružení oborů vodovodů a kanalizací SOVAK ČR, a 16. Mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Ukázalo se, že soustředění vystavovatelů WATENVI do moderního pavilonu P a URBIS TECHNOLOGIE na volné ploše před pavilonem, nabídl řadu synergických efektů, což ocenili samotní vystavovatelé. Stejně tak moderní hala dala dostatek prostoru pro konání odborného doprovodného programu, který byl letos perfektně zorganizován.

Letošní ročník se konal v jiném ekonomickém prostředí než předešlé projekty. Právě v plném proudu je čerpání dotací z Operačního programu životního prostředí, tedy zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní, rozvoj a renovace čistíren odpadních vod, úpraven vod a kanalizací. Nedílnou součástí odborného programu byla řada seminářů věnovaných odpadovému hospodářství. Právě na legislativu a dotační politiku byly zaměřeny přednášky, na kterých se aktivně podílely všechny zainteresované resorty – ministerstvo životního prostředí, zemědělství, průmyslu a obchodu a ministerstvo pro místní rozvoj. Odborným garantem vodohospodářské části doprovodného programu bylo Sdružení oborů vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Kongres starostů a primátorů měst a obcí
Největší akcí při veletrhu URBIS TECHNOLOGIE byl XVII. Kongres starostů a primátorů města a obcí, který každoročně pořádá Svaz měst a obcí ČR. Letos byl jeho program věnován Zelená úsporám, čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí, Novele vodního zákona, problematice vodního hospodářství a veřejným financím. Svaz dlouhodobě usiluje o to, aby jednoúčelově zřízený dotační titul, financovaný z prodeje emisních povolenek, bylo možné využít k provedení energeticky úsporných opatření. A to nejen na rodinné domy, ale též pro budovy sloužící veřejným účelům. Mohlo by tak dojít k zateplení škol, zařízení sociální péče, knihoven apod. Právě energetický provoz těchto staveb je jednou z nejvíce zatěžujících položek rozpočtu měst a obcí.

Novela vodního zákona se skloňovala ve všech pádech
Především novela vodního zákona, který vejde v platnost 1. srpna letošního roku, byla skloňována ve všech pádech. V novele se odrazí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Současně se připravuje i změna celé řady souvisejících vyhlášek, včetně vyhlášky o stanovování záplavových území a vyhlášky o plánování. Po zkušenostech z povodní bude také upraven metodický pokyn pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu. Hovořilo se také o postupné implementaci povodňové směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, jež vejde v platnost spolu s novelou vodního zákona.

Aktuální informace týkající se financování vodohospodářské infrastruktury z Operačního programu životního prostředí získali na veletrhu účastníci seminářů, které v rámci veletrhu Watenvi pořádalo Ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí. „Vysvětlili jsme žadatelům jak mají postupovat, aby co nejrychleji dostali projekty do fáze realizace, vlastního financování a skutečného čerpání finančních prostředků,“ uvedl Ing. Petr Valdman, 1. náměstek úseku řízení projektů SFŽP.

„Celkem je v OPŽP schváleno 4 500 projektů s podporou více než 70 miliard. Peníze, které jsou na projekty určeny do roku 2013 (125 miliard korun) se vyčerpají bez problémů. Už teď jsou naplánované výzvy, které do konce roku naplní celou alokaci z OPŽP. V letech 2011 a 2012 nás čeká skutečné čerpání, tedy financování projektů, které se dostanou do stádia realizace. Peníze se mohou uvolňovat až do konce roku 2015, přestože plánovací období končí o dva roky dříve. Další plánovací období začne v roce 2014,“ řekl Valdman.

Nový odpadový zákon má být rozdělen do dvou norem

Odpadové legislativě, novele zákona o odpadech (euronovela) a připravovanému novému zákonu byl věnován odborný seminář, který pořádalo Ministerstvo životního prostředí a CeHO – VÚV T.G.M., v.v.i. V současné době probíhají intenzivní práce na Novele zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do 12. prosince 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory. Zlepšuje se také informovanost příslušných subjektů odpadového hospodářství v rámci zavádění Integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) do jednotné sítě. Právě tímto krokem se dostane naše právní úprava do plné komptability s legislativou EU v oblasti prevence odpadů, plánu odpadového hospodářství, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady apod. Zákon o odpadech by měly nahradit dvě normy. Jeden zákon bude tzv. čistě odpadový, který by řešil pravidlo pro nakládání s odpadem, přes prevenci až po odstraňování a ukládání na skládky. Druhá legislativní úprava převezme současnou část, která se týká sběru elektrospotřebičů, autovraků, baterií a pravděpodobně v ní budou zahrnuty i obaly. To znamená, že bude existovat legislativa odpadová a výrobková.

Business Point umožnil firmám navázat nové kontakty se zahraničím
Stejně jako loni se na veletrhu WATENVI uskutečnil v expozici Business Centra obchodní den – Business Point. „Prostřednictvím agentury CzechTrade a Hospodářské komory ČR jsme domluvili schůzky zahraničních návštěvníků se zástupci českých a slovenských vystavujících firem a soukromých podnikatelů. Jde o podporu těchto vystavovatelů, kteří mají zájem expandovat na zahraniční trhy,“ řekl František Nečas z Business Centra. Podle něho mají české subjekty zájem podnikat v nových zemích členských států EU, jde například o Rumunsko a Bulharsko, dále o Ukrajinu a přijela též početná delegace z Běloruska.

„Věříme, že tato akce našim vystavovatelům poslouží k navázání nových obchodních kontaktů. Největší zájem zahraničních účastníků je o čističky odpadních vod a celou oblast vodohospodářství,“ doplnil. Základem projektu jsou předem rezervované a dohodnuté obchodní schůzky, jež slouží nejen k výměně zkušeností, ale především k navázání nových obchodních kontaktů. Setkali se na něm zájemci z řad tuzemských firem se svými kolegy z Bulharska, Chorvatska, Rumunska, Rakouska a Slovenska.

Poprvé se představil Podnikatelský inkubátor

Poprvé se uskutečnil projekt Podnikatelský inkubátor, který pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a koordinovala Česká asociace odpadového hospodářství. Prezentovalo se na něm osm malých a středních firem z oboru odpadového hospodářství. Tento projekt podporuje jejich tuzemskou a především proexportní politiku. „O firmy, které prezentovaly zajímavé novinky, byl velký zájem jak ze strany tuzemských, tak i zahraničních firem. Akce se vydařila, přiští rok chceme v tomto projektu pokračovat,“ řekl výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Měchura.

O veletrhu řekli:
Ruth Bízková, ministryně životního prostředí:

"Mezinárodní veletrhy WATENVI a URBIS TECHNOLOGIE jsou důležité z dlouhodobého i krátkodobého hlediska. Z dlouhodobého proto, že obor vodovody a kanalizace se u nás za posledních dvacet let rozvinul tak, že patří k evropské špičce. Operační program životního prostředí podporuje rozvoj vodovodů a kanalizací v případě příslušné infrastruktury, a tím i rozvoj firem, které danou technologii vyrábějí. Tento projekt je příležitostí jak pro výrobce, tak pro ty, kteří se na této produkci podílejí – výzkum, vývoj a poradenské služby. Z hlediska krátkodobého jde o protipovodňová opatření, která musí být využita ihned při průtoku velké vody. Na této výstavě jsou k vidění chytrá řešení, která je možné uplatnit, a to krátkodobě i dlouhodobě."

Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství:
"Není pochyb o tom, že spojení WATENVI a URBIS TECHNOLOGIE umožní pracovníkům veřejné správy navázat kontakty s výrobci špičkové techniky v této oblasti. Také letošní doprovodný program byl velmi kvalitně sestaven, účastníci mohli vhodně kombinovat návštěvu expozic s odbornými semináři. Obzvláště aktuální byla v této době expozice protipovodňových opatření v bazénu před pavilonem Z. V tomto duchu se nesla i společná expozice Ministerstva zemědělství ČR a správců vodních toků."

Marcela Dvořáková, ředitelka marketingu, Veolia Voda Česká republika, a.s.:
"S letošním ročníkem veletrhu jsme byli spokojeni, splnil naše očekávání. Přihlásili jsme se do soutěže Aura a vyhráli jsme ocenění za nejlepší expozici, což nás potěšilo. Celé tři dny jsme měli v expozici plno, uskutečnila se řada obchodních jednání a podařilo se nám navázat spoustu nových kontaktů."

Josef Cacák, marketingový manažer, HAWLE ARMATURY spol. s.r.o.:
"Jsme pravidelným vystavovatelem tohoto veletrhu. Podle mého názoru byla letos větší návštěvnost než v minulém ročníku. V expozici nás navštívila řada odborníků. Jsme rádi, že se každý rok můžeme setkat s těmito lidmi, jde o oborový veletrh a právě s těmito odborníky se potřebujeme potkat."

Ondřej Kincl, technický a obchodní ředitel, LK PUMPSERVICE:
"Letošní ročník veletrhu podle mě navštívilo stejný počet lidí jako loni. V našem stánku bylo stále plno o naše produkty byl zájem. Navázali jsme řadu nových kontaktů, firma je z tohoto hlediska spokojená, navíc v Brně proběhla řada jednání s našimi stálými zákazníky."

Antonín Fiala, technický ředitel Fontana R, s.r.o.:
"Myslím, že letošní ročník WATENVI se z pohledu naší firmy vydařil. V naší expozici bylo stále plno, přišli nejen obchodní přátelé, ale i noví zájemci o malé vodní čistírny. V Brně musíme být, neboť naši zákazníci nás jako tradičního vystavovatele vždy hledají. Byli jsme spokojeni, veletrh splnil naše očekávání."

Věra Černochová, marketing, Pipelife Czech s.r.o.:

"S naší účastí na veletrhu jsem spokojeni, především se nám líbí spojení veletrhu WATENVI a URBIS TECHNOLOGIE. Návštěvnost byla stejná jako loni. Líbilo se nám, že expozice firem jsou soustředěny v jednom krásném pavilonu s vynikajícím zázemím."

Tomáš Návrat, technická divize, Vodárenská akciová společnost, a.s.:
"Líbí se nám, že všechny expozice jsou na jednom místě v pěkném moderním pavilonu. Kvalitní je i přístupový prostor do objektu, navíc lze před ním bez problému parkovat apod. Brněnské veletrhy považuji za špičku v Evropě. Naše firma už působí na trhu dlouhodobě, proto nemůžeme v Brně chybět. Prezentujeme zde totiž výsledky naší práce, hlavně stavby apod., je to pro nás v tomto směru jedinečná příležitost."

Marek Zábrodský, obchodně-technický poradce Haiteco CZ s.r.o.:
"Přes nepříznivé počasí nás navštívila před pavilonem P řada potenciálních zákazníků. Dá se říci, že pro firmu byl veletrh URBIS TECHNOLOGIE určitým přínosem, samozřejmě, že výsledky jednání se zákazníky vyhodnotíme až v průběhu dalších dvou měsíců."

Petr Měchura, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství:

"Letošní komplex veletrhů se opravdu vydařil. Velmi šťastné bylo rozhodnutí pořadatelů umístit všechny expozice do moderního pavilonu P. Hala je nádherná a prostorná, navíc se v ní mohly konat všechny doprovodné programy. Dovolím si říci, že v této oblasti je Brno nejlepší v Evropě. Právě tato hala se hodí právě pro tento veletrh, který prezentuje nejmodernější technologie pro životní prostředí. Letos byl velmi hodnotný doprovodný program, který byl velmi pečlivě sestaven a byl pro vystavovatele a návštěvníky opravdu zajímavý."

Robert Kostolány, obchodní oddělení EUTIT s.r.o.:
"V Brně se musíme vždy prezentovat, neboť se jedná o image firmy a musejí nás na Watenvi stálí zákazníci najít. Tento veletrh je právě o tom, že se na něm koncentrují všichni odborníci z vodohospodářství, kterým dodáváme své produkty. Všechno máme na jednom místě a nemusíme složitě objíždět zákazníky po celé republice. Investice do tohoto veletrhu se nám vyplatí. Navštívila nás mladá generace nových projektantů, kteří budou při svých projektech používat naše výrobky."


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme