Povodí Odry připravuje protipovodňová opatření

Účelem stavby je zajištění protipovodňové ochrany na vodním toku Polančice a na jeho přítocích Rakovci a Mexickém potoku. Protipovodňové stavby budou ochránit Polanku nad Odrou a město Klimkovice. Stavba by měla být realizována během let 2018 až 2020. Předpokládané náklady jsou 175 mil. Kč bez DPH.

5 min. čtení

Stavba je rozdělena do tří stavebních objektů. První zahrnuje úpravu vodního toku Polančice a jeho přítoků Rakovec a Mexický potok v celkové délce úpravy 2900 m. Dalšími objekty je stavba dvou suchých nádrží na vodních tocích Polančice a Rakovec. Pro zkapacitnění koryta vodního toku bude nutné z něj odstranit odtokové překážky, proto je součástí úpravy vodního toku i výstavba dvou vakových jezů, úprava stávajících mostních objektů, popř. jejich celková rekonstrukce, a úprava a přeložky inženýrských sítí. „V dnešní době je koryto vodního toku Polančice schopné bezpečně převést průtok pětileté vody. Navrhované úpravy vodního toku zvýší kapacitu koryta na průtok dvacetileté vody. Realizací suchých nádrží na Polančici a Rakovci bude možné zadržet objem stoleté povodňové vlny a transformovat ji na neškodný průtok. V případě výstavby suchých nádrží budou městský obvod Polanka nad Odrou a město Klimkovice chráněny proti stoleté vodě. V nově ochráněných lokalitách dojde ke změně záplavových území, což zde pozitivně ovlivní i stavební činnost,“ vysvětluje Pavla Holečková z investičního odboru státního podniku Povodí Odry s tím, že k samostatnému projednání a přípravě jednotlivých objektů bylo přistoupeno z důvodu rozdílného stupně připravenosti dokumentace stavby. „Složitá majetkoprávní jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou limitují postup přípravy akce. V současné době předpokládáme realizaci stavby v období let 2018 až 2020, ovšem za podmínky získání všech potřebných dokladů a zajištění finančních prostředků na stavbu. Odhadované náklady na realizaci stavby jsou 175 mil. Kč bez DPH,“ dodává Holečková.

Na přípravě stavební akce se formou účelové dotace podílí statutární město Ostrava. V roce 2012 přispělo na přípravné a průzkumné práce pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí částkou milion Kč bez DPH. V letech 2013 až 2016 přispělo na průzkumné práce, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a majetkoprávní vypořádání celkovou částkou 2 mil. Kč bez DPH, z toho pro rok 2016 připadlo zhruba 930 tis. Kč.

Foto: Wikipedia, Kankovaa, licence


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme