Pitná voda je od zdroje až po naše kohoutky pod přísným dohledem

V ČR se složení vody daří udržovat na dlouhodobě velmi dobré úrovni mj. díky komplexním, pravidelným a důkladným kontrolám.

6 min. čtení

Voda patří mezi nejpřísněji kontrolované potraviny. Její kontrola nespadá sice pod právní předpisy o potravinách, ale její povinné testování je podrobně vymezeno v řadě právních předpisů Ministerstva zdravotnictví, které jsou dnes plně v souladu s evropskou legislativou. Kvalita vody je intenzivně sledována v průběhu celého procesu ve vodárenském systému – od podzemních či povrchových zdrojů až po kohoutky u spotřebitelů. Právní předpisy stanovují povinná místa kontroly, minimální četnost a rozsah kontroly. Supervizi nad kontrolou kvality pitné vody provádějí orgány ochrany veřejného zdraví.

Každoročně jsou získávány údaje o kvalitě pitné vody ve vodovodech zásobujících až 9,5 milionu spotřebitelů. Jsou sledovány všechny veřejné vodovody v České republice, pro individuální zásobování (soukromé studny) povinná kontrola v právních předpisech zakotvena není. V pitné vodě z veřejného vodovodu je posuzováno na 100 ukazatelů, z nichž některé jsou sledovány nad rámec povinného rozsahu dle platných právních předpisů. O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou spotřebitelé na internetových stránkách vodárenských společností, v zákaznických centrech a v informačních materiálech.

Kvalita pitné vody v ČR je dlouhodobě na vysoké úrovni. V letech 2004 – 2008 k nedodržení limitních hodnot zdravotně významných ukazatelů jakosti pitné vody docházelo ve větších vodovodech zásobujících nad 5 000 obyvatel pouze ojediněle, četnost překročení se standardně pohybovala okolo 0,1 %. V menších oblastech docházelo k nedodržení limitních hodnot v 0,9 % případů. V daném období nedocházelo k výrazným výkyvům v jakosti pitné vody.

V roce 2008 bylo při kontrole kvality vody evidováno celkem 841 468 naměřených hodnot. Data pocházejí z převážné většiny veřejných vodovodů v ČR. Celkový počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z oblastí monitorovaných v roce 2008 je přes 9,5 mil. Z celkového počtu více než 4000 monitorovaných oblastí patří přes 3200 lokalit k těm nejmenším, zásobujícím do 1000 obyvatel. V těchto oblastech zpravidla dochází k většímu kolísání kvality vody. Přestože tyto oblasti zásobují pouhých 9 % obyvatel, bylo zde odebráno nejvíce vzorků (cca 48 %). Lokality, které zásobují více než 5000 obyvatel, dlouhodobě vykazují lepší výsledky. Z těchto oblastí dostává pitnou vodu přes 80 % spotřebitelů.

Na základě trvalého sledování kvality pitné vody lze zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody v ČR po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické zcela vyhovuje platným evropským standardům.

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví.


Ke stažení: kompletní zpráva Státního zdravotního ústavu za rok 2008

(jto)

Doporučujeme