Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 – 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard EUR. Jedná se o druhý největší operační program v ČR.

6 min. čtení

Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 (OPŽP) byl schválen 7. 11. 2007. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Důvodem, proč byly právě na tento operační program vyčleněny z fondů EU druhé nejvyšší finanční prostředky, je skutečnost, že vysoká úroveň životního prostředí je primárním základem pro zdravý život lidí a přispívá k celkovému zvyšování atraktivity České republiky, čímž podporuje naši konkurenceschopnost v rámci Evropy.

OPŽP připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Žadatelem o přidělení příspěvku na ekologické projekty se může dle platných pravidel stát téměř každý. Program je určen především obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

V rámci OPŽP byly vyčleněny prostředky na podporu projektů v sedmi oblastech – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Udržitelné využívání zdrojů energie, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik, Zlepšování stavu přírody a krajiny, Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Na prioritní osu 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byly vyčleněny cca 2 miliardy – tj. cca 55 mld. Kč, tedy nejvíce ze všech schválených oblastí. Tato prioritní osa je zaměřena na budování či rekonstrukce čistíren odpadních vod, úpraven vod či kanalizací. V rámci této podpory lze čerpat dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu a ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu. Podmínkou je rovněž spolufinancování z veřejných zdrojů.

Dotace jsou určeny především pro obce a města, kterým by měly napomoci zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo, snížit obsah nebezpečných látek ve vodách a snížit riziko povodní. Největší podíl finančních prostředků (téměř 75 %) byl určen na snížení znečištění vod.

Realita je však bohužel taková, že skutečné pomoci se v praxi dočkal pouze zlomek potřebných projektů.

Oficiální www stránky Operačního programu Životní prostředí
(kto)

Doporučujeme