Opatření na ochranu před povodněmi na horní Opavě

Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnila v koncertní síni kostela svatého Ducha v Krnově konference nazvaná „Opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy“. Zde představil státem určený investor státní podnik Povodí Odry dosavadní postup a následující kroky v přípravě a realizaci jednotlivých stavebních opatření na ochranu obcí před povodněmi v oblasti řeky Opavy.

5 min. čtení

Tato opatření zahrnují i stavbu přehrady v Nových Heřminovech. Účastníci konference byli seznámeni s průběhem přípravy investiční akce včetně majetkoprávního vypořádání a dalšími podstatnými aspekty komplexu protipovodňových opatření v této oblasti. Na konferenci byli pozváni zástupci všech dotčených obcí a po prezentaci následovala diskuse k této problematice a formulace společného stanoviska.

Horní část povodí řeky Opavy s městy Krnovem a Opavou patří k nejvíce povodněmi ohroženým oblastem v České republice. Vláda České republiky na to reagovala v letech 2008 a 2011 usneseními, ve kterých vybrala variantu opatření s menší nádrží Nové Heřminovy, úpravami řeky Opavy a dalšími stavbami a uložila příslušným resortům zahájit jejich přípravu. Povodeň v Čechách z června tohoto roku přitom ještě zdůraznila naléhavost zlepšení ochrany obyvatel před povodněmi na území našeho státu, uvádí technický ředitel Povodí Odry Petr Březina.

Předpokládaná výše nákladů na celou investiční akci, která se skládá přibližně z padesáti samostatných staveb, včetně nákladů na stěžejní stavby na území obce Nové Heřminovy, je 6,5 mld Kč. Z toho vlastní přehrada přijde na 1,9 mld Kč, přeložka silnice I/45 na 1,0 mld Kč, ostatní stavby (zejména úpravy na tocích včetně ochrany obce Nové Heřminovy, stavby revitalizací, výstavba suchých nádrží, rozšíření monitorovací sítě atd.) na 3,6 mld Kč.

Ve společném prohlášení zástupci samospráv, kteří se na konferenci seznámili se stavem příprav jednotlivých investičních akcí na horním toku řeky Opavy, pak konstatovali, že všechny samosprávy podporují urychlenou přípravu a výstavbu protipovodňových opatření a vítají postup zejména v majetkovém vypořádání. Obce a města v této oblasti také deklarují ochotu pomoci všem dotčeným obcím při přípravě staveb a obci Nové Heřminovy nabízejí jednání o pomoci při řešení problémů souvisejících s výstavbou přehrady a dalších opatřeních v obci. Vyzývají také k pokračování v přípravách investičních akcí tak, aby rozhodující část prací byla provedena ještě do roku 2020, a to s využitím dotačních programů Evropské unie a III. etapy programu Prevence před povodněmi.

Kontakt:
Ing. Čestmír Vlček, obchodní ředitel Povodí Odry, státní podnik
Tel.: 724 273 444, e-mail: cestmir.vlcek@pod.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Lukáš Bocan, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme