Ochrana proti povodním prioritou nového ministra životního prostředí

Ministr životního prostředí Pavel Drobil přestavil tento týden priority svého úřadu. Na co se chce ve své funkci zaměřit? Řada odborníků čekala se zájmem na tiskovou konferenci.

16 min. čtení

Mezi hlavní témata, kterým se chce Pavel Drobil věnovat, patří čtyři oblasti – ovzduší, příroda, voda a ekonomika. Nás přirozeně zajímá zejména oblast vodohospodářství. Ve svých prioritách Pavel Drobil zmiňuje bohužel jen problematiku povodní.
 

Přinášíme přesné znění oficiálního dokumentu MŽP:
 

OVZDUŠÍ – Aby se lépe dýchalo

Důležitým opatřením pro zlepšení stavu ovzduší je regulování zdrojů znečišťujících ovzduší a to hlavně v těch nejzatíženějších oblastech. Proto bude zpracovávání krajských a místních regulačních řádů doplněno tak, aby bylo možné vytipovat konkrétní obce a konkrétní zdroje určené k regulaci během špatných rozptylových podmínek a zhoršeného stavu ovzduší.
 

Kromě regulačních opatření nabízí MŽP rovněž finanční podporu. Na podzim bude otevřena mimořádná výzva v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí zaměřená pro projekty ke snížení imisní zátěže obyvatelstva ze spalovacích zdrojů, snižování množství emisí a prachu. Výzva bude orientována nejen na veřejný sektor, ale také na podnikatelskou sféru.
 

Minulý pátek bylo ukončeno podávání žádostí do Programu švýcarsko-české spolupráce na granty pro obnovu a modernizaci infrastruktury, zlepšení životního prostředí a zvýšení energetické efektivity a zlepšování kvality ovzduší. Šlo například o projekty na výstavbu stanic CNG, modernizaci terminálů, změnu používaného paliva v městské hromadné dopravě, nakoupení filtrů pro naftové motory městských autobusů. Přijato bylo celkem 48 projektů.
 

Ministerstvo předloží novelu zákona o ochraně ovzduší, která umožní stanovit nařízením vlády emisní stropy buď pro skupinu zdrojů, nebo pro všechny zdroje na území, kde je zdraví lidí nejvíce ohroženo znečištěným ovzduším.
 

„Pro zlepšení stavu ovzduší v Moravskoslezském kraji se budu snažit udělat co nejvíce účinných opatření,“ říká k tématu ovzduší ministr Pavel Drobil.
 

PŘÍRODA – Vrátíme parky lidem

Národní parky všude v Evropě chrání nejvzácnější části místní přírody, které mají vědecký i výchovný význam. Zároveň by však měly sloužit lidem a pomáhat obcím a krajům šetrnou formou cestovního ruchu, turistiky, poznáváním historie a regionálních zvláštností zvyšovat jejich atraktivitu. Budou-li národní parky představovat pro místní obyvatele a drobné podnikatele příležitost, ti pak budou mít dobrou motivaci k šetrnému zacházení s přírodními a krajinnými zvláštnostmi, které jsou pro danou oblast jedinečné. Příroda a lidé musí žít pohromadě. „Záměrem ministerstva je otevřít parky lidem,“ říká ministr životního prostředí.
 

S ochranou přírody neodmyslitelně souvisí ochrana půdy. Půda je mimořádně cennou a neobnovitelnou součástí přírody, která mizí v celosvětovém měřítku. Nekontrolovatelnými zástavbami a využíváním kvalitních zemědělských půd pro jiné účely přicházíme v České republice denně o 15 ha zemědělského půdního fondu.


VODA – Součást krajiny

Stále častější a opakující se povodně ukazují, že je nutné s tímto nebezpečím do budoucna počítat a především najít způsoby, jak mu předcházet. Kromě zlepšování či zachovávání dobrého stavu předpovědní služby a součinnosti záchranného systému, je nutné zrealizovat trvalá opatření v krajině. Zvýšit její retenční schopnost, vybudovat systémy protipovodňových opatření vhodných pro každé konkrétní území.
 

Zároveň je nutné poskytnout lidem na postižených místech materiální pomoc a připravit je na možné změny v území. Finanční prostředky je třeba nasměrovat na protipovodňová opatření, na projekty zaměřené pro omezování rizika povodní, zlepšování stavu přírody a krajiny, prevenci sesuvů půdy. MŽP proto dlouhodobě tato opatření podporuje v rámci Operačního programu Životní prostředí, nyní – po jarních povodních, které ČR zasáhly – navíc zintenzivnilo vyhlašování výzev v této oblasti a zasaženým regionům nabídlo rovněž některé úlevy formou odložení splátek či navýšené bonifikace.
 

„Musíme se snažit zajistit, aby voda byla tam, kde je potřebná – pomáhala udržovat krajinu živou a úrodnou v dobách jejího nedostatku a neškodila v období svého přebytku“, komentuje toto téma ministr Pavel Drobil.
 

EKONOMIKA – Zelená ekonomice

Ministerstvo bude prosazovat zjednodušení a snížení nadbytečných administrativních požadavků na podnikatelské subjekty. Z analýzy MŽP z roku 2008 vyplynulo, že pouhá 3 % z reprezentativního vzorku téměř 9 000 podniků vyprodukovala 80 % celkového znečištění. Jako celkově neefektivní se tak jeví především regulace menších subjektů – malých a středních podniků, které hrají z pohledu znečišťování životního prostředí pouze zanedbatelnou roli. MŽP proto v chystaných novelách zákona o ovzduší a rovněž zákona o odpadech připravuje zjednodušení celého systému a snížení počtu subjektů podléhajících regulaci.
 

Environmentální technologie a inovace přinášejí kromě ekologického efektu rovněž významný stimul pro ekonomiku. MŽP je proto bude podporovat řadou opatření, zejména pro uplatnění těchto výrobků při veřejných zakázkách.
 

MŽP podpoří budování dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Pro urychlení výstavby dopravní a energetické infrastruktury bude MŽP minimalizovat doby projednávání dílčích rozhodnutí a stanovisek z oblasti své působnosti včetně EIA a aktivně napomáhat ostatním účastníkům přípravy dopravních staveb tak, aby byla co nejdříve k dispozici řešení splňující nároky vyplývající ze složkových zákonů životního prostředí.
 

V oblasti energetiky bude MŽP podporovat v první řadě efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů energie, a to zejména při poskytování dotací pro obnovitelné zdroje energie v rámci svých dotačních programů, tedy v OPŽP a v programu Zelená úsporám. Při přípravě novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, jejímž gestorem je MPO, podpoří MŽP takovou variantu, která do budoucna zajistí rozvoj pro ČR perspektivních a efektivních zdrojů energie, aby dopady do cen elektřiny u konečných zákazníků byly minimální.
 

„Znovunastavení reálného stavu v energetice je nyní nutností, budeme podporovat jaderný program, s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti, a také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů energie“, představuje ministr Drobil poslední ze svých priorit.
 

„Všech těchto priorit můžeme dosáhnout v případě, že úřad bude fungovat profesionálně a bude odideologizován“, uzavírá představení prioritních témat ministr životního prostředí Pavel Drobil.
 

Ke stažení prezentace MŽP


Zdroj: (jas)

Zdroj: (jas)

Doporučujeme