Norské fondy podpoří unikátní projekt PVK a Thomayerovy nemocnice

Thomayerova nemocnice, jeden z největších pražských poskytovatelů zdravotní péče, uspěla ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace se žádostí o podporu z Norských fondů. Podpora se týká unikátního projektu čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. 

4 min. čtení

Tyto vody mohou mít nejen infekční charakter, ale jsou také velmi zatíženy mikropolutanty, především farmaky, která nejsou stávajícími technologiemi na běžných čistírnách odpadních vod odstraňována. Takové látky se pak mohou dostávat do povrchových vod a negativně ovlivňovat i další složky životního prostředí. Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod je rovněž jedním z klíčových nástrojů v boji s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.

V rámci projektu bude v areálu Thomayerovy nemocnice postaveno nové zařízení na čištění nemocničních odpadních vod sestávající z různých technologií, které umožňují odstraňování uvedených znečišťujících látek. Odborníci Pražských vodovodů a kanalizací budou sledovat a vyhodnocovat jejich účinnost a technologii procesu čištění dále optimalizovat. Optimalizované a ověřené technologie chce společnost Pražské vodovody a kanalizace v budoucnu nabídnout i ostatním nemocnicím.

„Hlavním cílem projektu je ochrana zdrojů pitné vody. Jsme hrdí na to, že naše nemocnice je průkopníkem v tak významném projektu“ uvádí ředitel fakultní Thomayerovi nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Norské fondy
Jejich prostřednictvím poskytují tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko – finanční podporu na společensky prospěšné projekty zemím střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi nové členské země EU. Hlavním posláním Fondů EHP a Norska je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Sdílení a výměna zkušeností a kompetencí mezi dárci a příjemci je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Zdroj: redakce

Doporučujeme