Některým obcím může sčítání lidu zamotal hlavu – budovat či nebudovat čistírnu?

Obce nad 2000 ekvivaletních obyvatel mají nově povinnost vybudovat čistírnu odpadních vod. Zdrojem pro posuzování aktuálního stavu bude také Sčítání lidu, domů a bytů v březnu letošního roku. Na základě získaných údaje o počtu obyvatel se výpočtem získá počet tzv, ekvivalentních obyvatel.

6 min. čtení

Tisková mluvčí agentury Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) Eva Branišová a redaktorka Statistické ročenky životního prostředí Veronika Jandová vysvětlují použití dat Sčítání lidu, domu a bytů 2011: "Tato zpráva skutečně slouží politikům jako podklad pro rozhodnutí v oblastech životního prostředí, která se pak promítnou do závazného dokumentu, jímž je Státní politika životního prostředí ČR. Názorným příkladem může být třeba problematika čistíren odpadních vod. Podle zákona musí mít obec od určitého počtu obyvatel čističku. Předpokládáme, že existují obce, které se vylidňují nebo naopak rostou, podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 zjistíme skutečný počet obyvatel, a budeme tak schopni říci, které obce čističku mají mít a které nemusí."

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Následující sčítání je připravováno na březen 2011.
Více informací naleznete na oficiálních www stránkách pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Počet obyvatel je však jen podkladem pro další výpočet. Pro posouzení nutnosti vybudovat čistírnu odpadních vod je směrodatný tzv. počet ekvivalentních obyvatel. Zjistit ho není nic snadného!

Počet ekvivalentních obyvatel (EO) je definován produkcí znečišťování 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.

1. V případech, kdy je známé množství produkovaného znečištění, je tedy počet ekvivalentních obyvatel počítán vydělením celkové produkce BSK5 za den hodnotou 60 g BSK5.

2. V ostatních případech je třeba produkované znečištění odhadnout. K tomu je možné použít pro komunální zdroje znečištění o velikosti do 3000 ekvivalentních obyvatel následující postupy:

a) pro větší obce lze použít k výpočtu následující rovnici
ln(EO) = 10,834.(ln(ln(O-VK)) – 14,585
ln – přirozený logaritmus
(O-VK) – počet obyvatel bydlících v domech připojených na veřejnou kanalizaci 

b) pro menší obce je vhodnější použít následující rovnici:
počet EO = 0,2764.OO1,1484
kde OO je počet obyvatel bydlících v obci.

Z uvedené rovnice se dochází k následujícím poměrům:

počet obyvatel bydlících v obci počet ekvivaletních obyvatel / počet obyvatel bydlících v obci
2000 0,85
1000 0,77
500 0,7
200 0,61

V případě dalších zdrojů znečištění je nutné připočíst odhad ekvivalentních obyval za tyto zdroje.

Uvedené výpočty se nehodí pro projektování, kde je třeba použít pro celkový počet ekvivalentních obyval (EO) v městě/obci následující rovnici:
Počet EO = OO – PP/21,9
kde PP je přítok BSK5 z průmyslu v kg/rok.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme