Na západě Čech chtějí letos výrazně investovat

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech chce letos investovat více než 300 milionů do modernizace vodárenské infrastruktury. Řada projektů je ale závislá na získání dotací. Sdružení požádalo o dotace u ministerstva zemědělství, kraje a o dotaci v rámci evropského programu přeshraniční spolupráce.

9 min. čtení

„V roce 2011 plánuje sdružení vynaložit na investice do rozvoje vodovodů a kanalizací z vlastních prostředků přibližně 117 milionů Kč, další finance na projekty ve výši cca 207 milionů se sdružení bude snažit získat z různých dotačních titulů, část vlastních zdrojů k dotacím by měly pokrýt úvěry,“ vysvětlil Josef Hora.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech investuje každý rok sto až tři sta milionů Kč do projektů na obnovu a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací v  členských obcích.Investice jsou financovány jednak z vlastních finančních prostředků sdružení, které tvoří zejména nájemné od provozní společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a výnosy z akcií sdružení v této společnosti, jednak z účelových investičních dotací a státních či komerčních půjček. Za šestnáct let sdružení rozšířilo hodnotu své vodohospodářské infrastruktury z původní jedné miliardy na současných pět miliard korun a přitom je cena vodného a stočného na jeho území jednou z nejnižších v České republice,“ vysvětlil Josef Hora. 

„Investiční plány schvalují zástupci obcí na valné hromadě sdružení. Obce dohlížejí i na samotnou realizaci investic, jejich zástupci jsou členy hodnotících komisí u zadávacích řízení. Ta se vyhlašují a zveřejňují na www.vsozc.cz na všechny zakázky sdružení nad 1 milión Kč (v případě jednorázového nákupu materiálu a služeb nad 500 tis. Kč), náš limit je tedy ještě přísnější, než požaduje příslušná legislativa,“ dodal Josef Hora.

 „V roce 2011 budou pokračovat projekty s podporou ministerstva zemědělství a krajů zahájené v roce 2010, jejichž dokončení se plánuje na rok 2012. Jedná se o kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Žluticích za celkové předpokládané náklady 37 milionů Kč, dále modernizace čistíren a dobudování kanalizací v Tachově a Stříbře, celkem za cca 110 milionů Kč, a podobný projekt v Chodové Plané za zhruba 30 milionů Kč,“ vysvětlil Ing. Zdeněk Frček, MBA, technický náměstek Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

„V Karlovarském kraji připravuje sdružení několik projektů, jejichž realizace bude záviset na tom, zda se mu podaří uspět v žádosti o dotace u ministerstva zemědělství a kraje. Jedná se například o vybudování přivaděče pitné vody a vodovodní sítě pro Bublavu, dále výstavbu kanalizačních sítí v Žalmanově, Božičanech, Mírové, Stružné a dalších obcích či rekonstrukci čistírny odpadních vod v Mariánské,“ doplnil Zdeněk Frček.

„Dalším připravovaným projektem, jehož realizace opět závisí na přidělení dotace, je německo – český projekt odvádění a čištění odpadních vod s názvem Čisté vody horního Krušnohoří. Sdružení spolu s německými obcemi podalo žádost o dotaci v rámci evropského programu přeshraniční spolupráce Cíl III. Pokud se podaří dotaci získat, bude vybudována kanalizace a nová čistírna odpadních vod v Loučné a rozšířena kanalizace ve Vejprtech,“ dodal.

Opomenuty nezůstanou ani samotné Karlovy Vary, kde sdružení plánuje investovat do rekonstrukce vodovodů a kanalizací 6,5 milionů Kč. V Plzeňském kraji bude sdružení žádat o dotace mimo jiné na modernizaci čistírny odpadních vod, dobudování kanalizace a vodovodu v Kladrubech.

Zástupci měst a obcí, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, zvolili na valné hromadě, konané poprvé po letošních komunálních volbách dne 17.12.2010, novou radu sdružení. Rada je statutárním orgánem sdružení a má 23 členů. Novým předsedou rady byl zvolen Ing. Josef Hora, starosta  Chodova. Nahradil tak dosavadního předsedu Ing. Jaroslava Vojtu, kterému za jeho úspěšné osmileté působení v této funkci vyjádřili přítomní zástupci sdružených obcí poděkování. Místopředsedou zůstává Ing. Václav Svoboda, místostarosta města Tachov. Druhým místopředsedou byl zvolen zástupce Karlových Varů  Ing. Otmar Homolka, člen rady města Karlovy Vary.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme