Na západě Čech budují infrastruktury ve spolupráci se Saskem

Obce v příhraničních oblastech mají kromě možnosti čerpání evropských dotací z OPŽP také další možnosti. Jedním z takových příkladů je Vodohospodářeké sdružení obcí západních Čech, které z programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 čerpalo finanční prostředky na vybudování vodárenské infrastruktury.

9 min. čtení

Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) se letos na podzim podařilo ve spolupráci s německými partnery z příhraniční oblasti sousedící s regionem Vejprtska získat dotaci z evropských strukturálních fondů na projekt „Loučná ČOV a kanalizace“ a „Vejprty – kanalizace“, který je součástí společného německo – českého projektu odvádění a čištění odpadních vod s názvem „Čisté vody horního Krušnohoří“. Dotace bude poskytnuta z programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Společný německo-český projekt přitom vychází z dlouhodobé spolupráce českých a německých obcí v této příhraniční oblasti při zajišťování vodovodních a kanalizačních služeb. Již v roce 2005 až 2007 byla v rámci programu Interreg IIIa na podporu příhraniční spolupráce rekonstruována čistírna odpadních vod ve Vejprtech, na kterou jsou odváděny odpadní vody i ze sousedního Bärensteinu.

Společného projektu Čisté vody horního Krušnohoří se účastní celkem tři partneři. Hlavním partnerem je sdružení obcí Oberes Zschopau – und Sehmatal (z okolí města Annaberg-Buchholz), dalším německým partnerem je sdružení Oberes Pöhlbachtal (z okolí Bärensteinu) a posledním partnerem je Vodohospodářeké sdružení obcí západních Čech. Cílem projektu je celkové zlepšení odvádění a čištění odpadních vod a vytvoření dlouhodobé spolupráce mezi veřejnými subjekty v oblasti čištění odpadních vod v sasko-českém příhraničí. Dojde v rámci něj k výstavbě kanalizační sítě na německé i české straně a nové čistírny odpadních vod v Loučné. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2013, jeho finanční rozsah je zhruba 6,6 milionů eur, z toho dotace představuje 4,8 milionů, tedy téměř 73 procent.

Dotace je poskytnuta z dotačního programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, vyhlášeného pro roky 2007 až 2013 s cílem snížení rozdílů ve vývoji a posílení hospodářské a společenské spolupráce v příhraničním regionu. Financování dotací vychází ze strukturálních fondů EU, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

V části projektu realizované hlavním německým partnerem bude vybudována splašková kanalizace o celkové délce 7,3 km ve městě Annaberg a dalších třech obcích v oblasti provozované tímto sdružením.
Druhý německý partner v rámci společného projektu vybuduje asi 600 metrů splaškové kanalizace ve městě Bärenstein. Celkové náklady německé části projektu budou 3,5 milionů eur. Česká část projektu se týká jednak Loučné, kde dojde k výstavbě nové zastřešené centrální čistírny odpadních vod na dosud nevyužívané zatravněné ploše. S tím bude souviset i výstavba kanalizačních stok v obci, dvou čerpacích stanic a kanalizačních výtlaků. Ve Vejprtech pak dojde k doplnění kanalizačního systému v části města, kde dosud kanalizace chybí. Nové kanalizační stoky budou napojeny na stávající kanalizační systém. Celkový finanční objem projektu za českou stranu je 3,1 milionů eur, z toho dotace z programu Cíl 3 pokryje 58 % a státní rozpočet ČR 5 %. V současné době se již dokončují výběrová řízení na zhotovitele jednotlivých staveb, k samotnému zahájení prací dojde na české i německé straně na jaře 2012.

Cílem projektu je kromě realizace investic také vzájemná výměna provozních zkušeností. K tomu se partneři zavázali organizovat společná setkání v rámci workshopů. První takové setkání se uskutečnilo dne 23. 11. 2011 v Schönfeldu v v sídle sdružení obcí Oberes Zschopau und Sehmatal. V rámci workshopu představili němečtí kolegové činnost svého sdružení obcí a zkušenosti se zajišťováním odvádění a čištění odpadních vod v tomto regionu, součástí byla i prohlídka největší čistírny odpadních vod provozované sdružením obcí v Shönfeldu. Další společný workshop se uskuteční na jaře, tentokrát ho bude zajišťovat česká strana. Závěrem setkání všichni tři partneři vyjádřili svou vůli i do budoucna pokračovat v další spolupráci na společných projektech a vzájemné výměně provozních zkušeností.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme