Na Tachovsku letos investují 140 milionů korun

Cílem investic Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je další zlepšení odvádění a čištění odpadních vod v tomto regionu.

4 min. čtení

„Investice se týkají jednak samotného Tachova, kde pokračuje rekonstrukce čistírny odpadních vod a výstavba kanalizace, a dále Stříbra, kde se od minulého roku realizuje přestavba a intenzifikace čistírny odpadních vod a kompletní odkanalizování jižní části města.  Projekt s obdobným cílem zahájilo sdružení na začátku roku 2011 i v Chodové Plané, kde také dojde k  modernizaci čistírny odpadních vod a k dostavbě kanalizace,“ uvedl Ing. Josef Hora, předseda sdružení.

„ Náklady na zkvalitnění čištění odpadních vod v Chodové Plané dosáhnou přibližně 24 milionů Kč. Je v nich zahrnuta zejména výstavba nového mechanického předčištění, rekonstrukce provozního objektu a úprava stávajících aktivačních a dosazovacích nádrží. Cílem je zvýšení účinnosti čištění odpadních vod při snižování znečištění vyčištěné vody, vypouštěné do Plánského potoka, dusíkatými látkami. “ uvedl Karel Voldřich z Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, které čistírnu provozují. 

„V rámci investičního projektu v Chodové Plané bude také dokončena druhá etapa  kanalizace v Nádražní ulici pro 138 obyvatel. Bude zde položeno 232 metrů gravitační kanalizace. Dále bude vybudována nová čerpací stanice odpadních vod v blízkosti nádraží ČD, kam budou splašky z Nádražní ulice odváděny a následně přečerpány výtlačným potrubím o délce 544 metrů do stávajícího kanalizačního systému obce, zakončeného čistírnou odpadních vod.  Celkové náklady na tuto dostavbu kanalizace v Chodové Plané budou 3,7 milionů Kč,“ dodal Karel Voldřich.

Investice v Chodové Plané, obdobně jako v Tachově i Stříbře, jsou financované s podporou Ministerstva zemědělství ČR, jehož dotace pokryje 45% nákladů. Na akce v Tachově a Stříbře přispívá také Plzeňský kraj 10%. Zbytek hradí sdružení ze zdrojů ze stočného. Všechny zmíněné projekty by měly být dokončeny v červnu 2012.

Foto: Wikipedie, Miaow Miaow


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme