Na severu budou letos investovat 1,45 miliardy korun

Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury Severočeské vodárenské společnosti (SVS) v roce 2010 je plánován ve výši 1,45 miliardy korun.

6 min. čtení

Celková částka na investice se rozdělí v tomto poměru: téměř dvě třetiny, tj. přes 900 milionů korun, půjde na strategické investice a třetina, přes 530 milionů, korun je určena na obnovu stávajícího majetku. V současné době na rok 2010 ještě není definitivně znám konkrétní objem dotací, které společnost v tomto roce získá. Je jasné, že pro stavbu „Benešov nad Ploučnicí, odkanalizování a čištění odpadních vod“, bude letos poskytnuta dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2,75 milionu korun. Dále se předpokládá spolufinancování řady zahájených či zahajovaných projektů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí. Poskytnutí těchto dotací je vázáno na splnění tzv. podmínek přijatelnosti, resp. na úpravu provozní smlouvy, proto tyto dotace nejsou zahrnuty do zdrojové části investičního plánu společnosti.

Investiční plán pro rok 2010 je přibližně na úrovni roku 2009. Původně byly pro loňský rok schváleny investice ve výši 1,375 miliardy korun, ale v průběhu roku došlo k navýšení objemu o cca 10%. Důvodem bylo zvýšení realizace staveb v oblasti strategických investic (např. realizace ČOV Litvínov, stavby rozděleného projektu Dolní Labe a odstraňování nevyhovujících kanalizačních výustí v sídlech nad 2 000 ekvivalentních obyvatel).

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „SVS usiluje v zájmu svých akcionářů o co nejvyšší splnění požadavků legislativy na kvalitu pitné vody a čistotu vypouštěných vod do konce roku 2010. I letos proto bude pokračovat vysoké tempo realizace rozestavěných staveb z kategorie strategických investic. Vzhledem k tomu musíme být zejména v prvním pololetí obezřetní při zvažování zahájení jiných staveb, musíme se chovat maximálně hospodárně a velmi důsledně stanovovat priority.“

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody – Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.366 km vodovodů a 1.355 km vodovodních přípojek, 3.332 km kanalizačních sítí, 53 úpraven vody, 165 čistíren odpadních vod, 1.026 vodojemů, 292 čerpacích stanic pitné vody a 288 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,138 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,882 milionu na kanalizaci a 0,832 milionu na čistírny odpadních vod.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme