Na severu Čech připomene Světový den vody společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Měsíc březen se nese ve znamení oslav Světového dne vody. 22. březen byl v roce 1992 na Mezinárodní konferenci OSN o vodě a životním prostředí v Rio de Janeiru vyhlášen Světovým Dnem vody. Svátek si klade za cíl připomenout veřejnosti význam vody. Ten letošní je zaměřen na důležitost čištění odpadních vod.  

5 min. čtení

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je druhou největší vodohospodářskou společností v ČR. Délkou provozovaných sítí představuje největší společnost v zemi. Zásobuje 1,1 mil. obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. nejen dodává vodu obyvatelům Ústeckého a Libereckého kraje, ale zajišťuje i odvádění odpadních vod. V rámci obhospodařovaného území provozuje 4 335 km kanalizační sítě na kterou je napojeno 950 584 obyvatel. Prostřednictvím této kanalizační sítě a 129 325 kanalizačních přípojek v délce 1 293 km se odpadní voda odvádí na 212 čistíren odpadních vod. V loňském roce SčVK vyčistily 95 606 000 m³ odpadní vody, která se mohla vrátit zpět do přírody, do vodních toků.

Počínaje 22. březnem se stejně jako každý rok otevřou dveře na provozovaných čistírnách odpadních vod a úpravnách vod a zájemci o prohlídku s odborným výkladem budou mít možnost si rezervovat termín.

Světový den vody je i svátkem vodohospodářů, lidí, jejichž povoláním i životním posláním je vodu chránit, pečovat o ni a co nejlépe s ní hospodařit. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. seznámí veřejnost s tímto svátkem několika cestami. Již v únoru obdrželo 197 školních družin Ústeckého a Libereckého kraje, které se zapojily do nabídnuté soutěže Příběh vody, knihy o vodě a soutěžním úkolem pro žáky 1. a 2. tříd bylo namalovat obrázek podle textu, který jim paní vychovatelky předčítají z knihy. U příležitosti Světového dne vody budou odměněny nejhezčí obrázky.

Na několika školách v obou krajích budou uspořádány besedy o vodě a školám bude předán vodní kufřík – učební pomůcka pro usnadnění výuky chemie, fyziky a biologie. Na dvanácti základních školách bude instalováno pítko pro podporu pití vody z kohoutku. Každá další škola, která má zájem o besedu s vodohospodáři se může obrátit na společnost a domluvit si termín.

Světový den vody, který oslavíme ve středu 22. března, by měl všem lidem připomenout, že otočit kohoutkem a napít se kvalitní pitné vody není všude ve světě samozřejmostí.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme