Na severu Čech budou letos do obnovy infrastruktury investovat 1,16 mld. Kč

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (SVS) schválilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2013 ve výši 1,16 miliardy korun.

5 min. čtení

Objem investic na rok 2013 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS do roku 2015 a zároveň zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku v souladu Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Celkový objem prostředků na pořízení vodohospodářského majetku SVS v roce 2013 je naplánován ve výši 1,16 miliardy korun. Tato částka bude kryta z vlastních zdrojů společnosti. Celková částka na investice bude rozdělena v tomto poměru – přibližně 40% půjde na strategické investice (vyvolané legislativou) a 60% je určeno na obnovu stávajícího majetku společnosti.

MUDr. Tomáš Indra, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „Po splnění rozsáhlých opatření v oblasti čištění odpadních vod v uplynulých letech se nyní zaměříme na oblast opatření v procesu výroby a distribuce kvalitní pitné vody, kde máme rovněž povinnost naplnit požadavky legislativy. Do této kategorie tzv. strategických investic je pro rok 2013 vyčleněno 335 mil. Kč, podstatně větší část investičních prostředků však půjde do obnovy majetku, a to v celkovém objemu 830 mil. Kč.“

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, doplňuje: Mezi největší investiční akce v roce 2013 patří pokračující rekonstrukce úpravny vody Meziboří (cca. 88 mil. Kč v roce 2013), mezi stavbami zahajovanými to bude rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV Litoměřice (cca. 38 mil. Kč), rekonstrukce ÚV Bedřichov (cca. 55 mil. Kč v roce 2013), či rekonstrukce přivaděče Bílina-Všechlapy (cca. 37 mil. Kč v roce 2013)“.


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel – z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme