Na Ostravsku se cena vody bude zvyšovat o 6 procent

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.) oznámila na základě rozhodnutí představenstva společnosti navýšení cen pro rok 2013 o 1,55 Kč (5,3 %) pro vodné a o 1,91 Kč (6,4 %) pro stočné bez DPH.

6 min. čtení

Cena pro vodné bez DPH je 30,64 Kč/m3 a cena pro stočné 31,67 Kč/m3, cena celkem bez DPH je 62,31 Kč. Za předpokladu průměrné spotřeby roku 2011 a stejné sazby DPH jako v roce 2012 představuje zvýšení ceny pro vodné a stočné 143,- Kč včetně DPH na jednoho spotřebitele za rok.

Nárůstu nákladů na nájemné infrastrukturního majetku o 15,1 % oproti roku 2012. Nájemné je hrazeno společností OVAK a.s. statutárnímu městu Ostrava a je určeno k zajištění obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

„Výrazně navýšené nájemné od příštího roku bude v následujících letech přednostně využito na dostavbu kanalizací v městských částech Petřkovice, Přívoz, Hrabová, Nová Bělá a v části Staré Bělé. Jedná se o součást plánu na zlepšení životního prostředí a kvality vody ve vodních tocích,  jehož předpokladem je postupné odstranění zaústění nečištěných odpadních vod do vodních toků,“
uvádí generální ředitel společnosti OVAK a. s., Ing. Petr Konečný, MBA.

Zvyšování cen pro vodné a stočné odráží nejen nárůsty cen vstupů, ale také poklesy ve spotřebě. Pokles očekáváme jak u obyvatelstva, kde předpokládáme v roce 2013 meziroční snížení průměrné spotřeby ze 101,72 l/den na hodnotu 99,61 litrů/den, tak u průmyslových subjektů, kde předpokládáme mírnější pokles.

Pro zvýšení provozní bezpečnosti, zajištění obnovy provozního majetku a zkvalitnění služeb dochází k tvorbě zdrojů pro investice ve výši 30,1 mil. Kč. Mezi významné položky investičního plánu pro rok 2013 patří obnova kombinovaného kanalizačního vozu za 6 mil. Kč a pořízení nákladního automobilu za 2,5 mil. Kč. Plánuje se pořízení nového řídicího systému pro centrální dispečink za 3 mil. Kč. Investice do monitoringu kanalizační sítě dosáhne výše 1,5 mil. Kč. V zájmu snížení tepelných ztrát a zlepšení užití budov jsou plánovány stavební úpravy budovy provozu kanalizační sítě Na Heleně a stavební úpravy budovy na ulici Plzeňská. Součástí plánu pro rok 2013 je také pořízení deseti montážních vozidel celkem za 5,8 mil. Kč. V roce 2013 budou pořízeny průtokoměry celkem za 0,7 mil. Kč, dále také budou pořízeny přístroje pro rychlejší a bezpečnější provádění odečetů vodoměrů za 0,4 mil. Kč.

„Ve střednědobém horizontu počítáme s postupným zastavením poklesu spotřeby vody ve městě. Věříme, že s rostoucí atraktivitou Ostravy jako města pro práci i pro život se zastaví i prozatímní pokles počtu obyvatel a zároveň zůstane zachována průmyslová spotřeba vody v podnikatelské a průmyslové sféře,“ uvádí generální ředitel společnosti OVAK a. s., Ing. Petr Konečný, MBA.

Foto: Wikipedia, Ragimiri, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme